• Wieczór Pamięci Żołnierzy Wyklętych
     • Wieczór Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     • W poniedziałek 2 marca br. o godz. 18.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Tęczowej 60 we Wrocławiu w ramach wrocławskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się: „Wieczór Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Pan Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty zaprasza do udziału.

     • Relpol S. A. wspiera kształcenie na kierunku elektrycznym w ZSB-E w Świdnicy

     • Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyka przemysłowa i energetyczna, energoelektronika, elektronika przemysłowa i użytkowa, telekomunikacja, AGD i innych.

      W dniu 7 lutego 2020r. firma przekazała naszej szkole cztery stanowiska pomiarowe wyposażone w swoje produkty, które wzbogacą proces edukacyjny na kierunku technik elektryk. Nowe stanowiska pomiarowe już po feriach zostaną uruchomione w pracowni elektrycznej.

      Dziękujemy firmie Relpol S.A. za wsparcie.

       

    • Uwaga! Konkurs na logo ZSB-E.
     • Uwaga! Konkurs na logo ZSB-E.

     • Wszystkich uczniów chcących sprawdzić się w tworzeniu grafiki zapraszamy do udziału w Konkursie na logo ZSB-E, które będzie między innymi umieszczone na strojach sportowych.

      REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

      ZESPOŁU SZKÓŁ  BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH

      im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy

       

      I. Organizator konkursu.

       1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo ZSB-E  jest  dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy.

      II. Cel i przedmiot konkursu.

      1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla projektu bluzy szkolnej Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy.

       2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów promocyjnych, na strojach sportowych,  itp.

       3. Konkurs trwa od  24.02.2020 r. do 13.03.2020 r.

      III. Warunki uczestnictwa w konkursie.

       1. W konkursie mogą brać udział: uczniowie szkoły.  Każdy uczestnik przygotowuje projekt indywidualnie.

        2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

       3. Uczestnik może przedstawić maksymalnie do 3 autorskich projektów.

       4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy.

       5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

      IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

       1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien być uniwersalny w kwestii wykorzystania (reklama, korespondencja, Internet, plakat, ulotki, itp.) oraz nawiązywać do ZSB-E oraz PATRONA .

       2. Prace można wykonać dowolną techniką.

      3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:  Prace powinny być wykonane w dwóch formach :

       - graficznej

       - elektronicznej .

      • Forma graficzna – wykonana w dowolnej płaskiej  technice plastycznej na  formacie A4,
      • Forma elektroniczna – wykonana w dowolnym programie graficznym, zapisana   w formacie jpg na nośniku CD,

      4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

      - być czytelne i łatwe do zapamiętania,

      -  być łatwo identyfikowane oraz nawiązywać do ZSB-E i Jana III Sobieskiego.

      - wzbudzać pozytywne emocje,

       - składać się z 2 podstawowych elementów:

      • sygnetu( czyli graficznego przedstawienia nazwy ZSB-E I Jan III Sobieski)
      • logotypu (graficznie przedstawionej formy tekstowej nazwy ZSB-E I Jan III Sobieski ).

      Prace powinny być oryginalne, niedopuszczalne jest stosowanie form już istniejących.

      5. Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

       6. Prace należy składać w estetycznej formie w zamkniętych kopertach, każda praca powinna być opatrzona godłem (znakiem identyfikacyjnym twórcy ), w dodatkowej zaklejonej kopercie proszę dołączyć dane autora:

       - imię i nazwisko,

       -klasę, szkołę

      - adres i telefon

       - wypełnione oświadczenie o przekazaniu praw autorskich projektu.

      V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

       1. Prace należy składać do dnia 13.03.2020 r. do sekretariatu szkoły.

       2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań regulaminowych nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

       3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

       4. Organizator  nie zwraca prac.

      VI. Kryteria oceny prac konkursowych . Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

      1) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

       2) czytelność i funkcjonalność projektu,

       3) estetyka wykonania projektu.

      VII. Ocena prac konkursowych.

       Najlepsze prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora Szkoły.

      VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

       1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

       2. Dla trzech finalistów przewidziane są atrakcyjne nagrody – sprzęt elektroniczny.

       3. Data ogłoszenia wyników:  20.03.2020 r.

       4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz nie wybrania pracy zwycięskiej.

       5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych.

       6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie nadesłane prace.

       7. Organizator konkursu ma prawo ingerencji w projekt.

       8. Organizator konkursu nie gwarantuje zwycięzcy, że jego projekt będzie użyty w całości, jako logo.

      9. Wszelkie kwestie nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

       10.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

       

       

       

      OŚWIADCZENIE

       

       

       

       

      Ja ……………………………………………………………………….., zamieszkały/a w ….........……………………….........                                                     (imię i nazwisko)                                                                                               (adres zamieszkania)

      ……………………………………………………………………………………………………………………..           oświadczam, że przekazuję  nieodpłatnie prawa autorskie do projektu logo obchodów  ZSB-E szkoły zgłoszonego w konkursie, organizowanym od …………………………………………...  na rzecz   Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy.   Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym autorem wspomnianego wyżej projektu,     a tym samym osobą uprawnioną do dysponowania prawami autorskimi.

       

       

       

       

                                                                                                                  …………………………………………………………

                                                                                                                                   (data, imię i nazwisko)

    • Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
     • Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego

     • Dnia 05.02.2020r. odbył się w Świdnicy Powiatowy  Turniej Tenisa Stołowego, w którym wzięło udział 9 szkół ponadpodstawowych. Drużyna ZSB-E zajęła w nim 2 miejsce  w składzie:

      1. Jakub Kowalski 1 BS
      2. Tomasz Paździora 4 b T
      3. Dawid Romaniuk 4 b T

      Opiekunem uczniów był Cezariusz Zaruski.

      Uczniowie będą reprezentować szkołę w Finale Strefy Wałbrzyskiej Tenisa Stołowego, który odbędzie się 13 marca 2020r. w Wałbrzychu.

      Gratulujemy sukcesu.

     • Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej

     • MEN ogłosiło listę zawodów, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Wśród nich są zawody kształcone w naszej szkole: elektryk, elektronik. Informacje szczegółowe na stronie

       

    • Konrad Skóra ponownie stypendystą Prezesa Rady Ministrów
     • Konrad Skóra ponownie stypendystą Prezesa Rady Ministrów

     • 27 listopada na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020. Wśród wyróżnionych, po raz drugi z rzędu, znalazł się Konrad Skóra, uczeń klasy IVd Technikum Nr 4 Politechnicznego. Premier Mateusz Morawiecki przyznał Konradowi stypendium w kwocie 3000 zł. W imieniu premiera stypendystów uhonorował Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk (zdjęcia z uroczystości).

      Naszemu wspaniałemu uczniowi, który do stolicy Dolnego Śląska udał się po odbiór nagrody wraz z wicedyrektorem  Zbigniewem Kałwakiem, serdecznie gratulujemy kolejnego wspaniałego sukcesu i przypominamy, że rywalizacja o stypendium za obecny rok szkolny już się rozpoczęła.