• Dokumenty dla nauczycieli

    • Sprawozdanie z pracy nauczycieli za II semestr roku szkolnego 2021/2022    
    • Sprawozdanie z pracy zespołów przedmiotowych za rok szkolny 2021/2022  
    • Karta wycieczki  
    • Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i programem wycieczki   
    • Oświadczenie - zgoda rodzica na udział dziecka w wycieczce  
    • Arkusz klasyfikacyjny - szkoła młodzieżowa końcoworoczny   
    • Arkusz klasyfikacyjny - CKU 
    • Rozliczenie godzin ponadwymiarowych - maj 2020  
    • Rozliczenie godzin praktyk zawodowych - maj 2020