• EGZAMIN MATURALNY

   •  

    Egzamin maturalny z informatyki - sprawdzenie stanowisk

    Sprawdzenie stanowisk egzaminacyjnych na egzamin pisemny z informatyki (poziom rozszerzony) odbędzie się 16.06.2020r.wg następującego harmonogramu:
    • godz. 10:00 - sala 26: M. Kasprzyk, A. Kateusz, W. Petryszyn;
    • godz. 10:00 - sala 21: G. Baranowski, R. Bąkowski, D. Głód;

     

    • godz. 11:00 - sala 26: K. Wąsowaki, D. Więcław, A. Walendzik
    • godz. 11:00 - sala 21: K. Grudziński, F. Tokarski, K. Pichurski

     


    Harmonogram wejścia do szkoły na egzamin maturalny w dniach 15, 16, 17, 18, 19, 24 czerwca 2020r.

     

    15.06.2020  MATEMATYKA - poziom rozszerzony:
    •    SALA 21 - N. Górecki
    •    AULA – pozostali zdający
    Wejście na teren budynku szkolnego będzie możliwe od godz. 8:30 (wejście główne przy parkingu)
     
     

    16.06.2020  BIOLOGIA - poziom rozszerzony:
    •    AULA – wszyscy zdający
    Wejście na teren budynku szkolnego będzie możliwe od godz. 8:40 (wejście główne przy parkingu)

     

    16.06.2020  WOS - poziom rozszerzony:
    •    SALA 21 – 1 osoba
    •    SALA 26 – 2 osoby
    Wejście na teren budynku szkolnego będzie możliwe od godz. 13:40 (wejście przez administrację)

     

    17.06.2020  INFORMATYKA - poziom rozszerzony:
    •    SALA 21 – 6 osób
    •    SALA 26 – 6 osób
    Wejście na teren budynku szkolnego będzie możliwe od godz. 13:40 (wejście przez administrację)

     

    18.06.2020  J. NIEMIECKI - poziom rozszerzony:
    •    AULA – 1 osoba
    Wejście na teren budynku szkolnego będzie możliwe od godz. 8:40 (wejście przez administrację)

     

    19.06.2020  GEOGRAFIA - poziom rozszerzony:
    •    AULA – 20 osób
    Wejście na teren budynku szkolnego będzie możliwe od godz. 8:40 (wejście główne przy parkingu)

     

    24.06.2020  FIZYKA - poziom rozszerzony:
    •    AULA – 25 osób
    •    SALA 21 – N. Górecki
    Wejście na teren budynku szkolnego będzie możliwe od godz. 8:30 (wejście główne przy parkingu)

     

    24.06.2020  HISTORIA - poziom rozszerzony:
    •    SALA 26 – 1 osoba
    •    AULA – 1 osoba
    Wejście na teren budynku szkolnego będzie możliwe od godz. 8:30 (wejście przez administrację)

     


    Harmonogram wejścia do szkoły na egzamin maturalny w dniach 8, 9, 10 czerwca 2020r.

    08.06.2020  Język polski - poziom podstawowy:

    • kl. IVa, IVd T (AULA) - wejście główne przy parkingu,
    • kl. IVb, IVc T (SALA GIMNASTYCZNA) - wejście do sali gimnastycznej od strony boiska,
    • absolwenci z lat ubiegłych (SALA 19) - wejscie do szkoły przez administrację
    • N. Górecki (SALA 21) - wejście do szkoły przez administrację
    • S. Kuryło (SALA 26) -  wejście do szkoły przez administrację

    Wejście na teren budynku szkolnego będzie możliwe od godz. 8:20

     

    08.06.2020  Język polski - poziom rozszerzony:

    • AULA - wszyscy zdający  - wejście główne przy parkingu,

    Wejście na teren budynku szkolnego będzie możliwe od godz. 13:30

     

    09.06.2020  matematyka - poziom podstawowy:

    • kl. IVa, IVb T (AULA) - wejście główne przy parkingu,
    • kl. IVc, IVd T (SALA GIMNASTYCZNA) - wejście do sali gimnastycznej od strony boiska,
    • absolwenci z lat ubiegłych:
     • SALA 19: T. Saja, T. Oleksy, J. Słabicka, P. Cech, E. Szukalski, P. Figiela, D. Jenke, M. Welc - wejscie do szkoły przez administrację
     • SALA 22: K. Golowski, P. Gomułka, K. Michalski, M. Morchot, B. Mróz, K. Pichurski, A. Sałata, M. Wołosz  - wejscie do szkoły przez administrację
    • N. Górecki (SALA 21) - wejście do szkoły przez administrację

    Wejście na teren budynku szkolnego będzie możliwe od godz. 8:20

     

    10.06.2020  Język angielski - poziom podstawowy:

    • kl. IVc, IVd T (AULA) - wejście główne przy parkingu,
    • kl. IVa, IVb T (SALA GIMNASTYCZNA) - wejście do sali gimnastycznej od strony boiska,
    • absolwenci z lat ubiegłych (SALA 19) - wejscie do szkoły przez administrację
    • N. Górecki (SALA 21) - wejście do szkoły przez administrację
    • S. Kuryło (SALA 26) -  wejście do szkoły przez administrację

    Wejście na teren budynku szkolnego będzie możliwe od godz. 8:20

     

    10.06.2020  Język angielski - poziom rozszerzony:

    • kl. IVa, IVc, IVd T (AULA) - wszyscy zdający  - wejście główne przy parkingu,
    • kl. IVb T (SALA 22) - wejscie do szkoły przez administrację
    • S. Kuryło (SALA 26) -  wejście do szkoły przez administrację

    Wejście na teren budynku szkolnego będzie możliwe od godz. 13:30

     

     


    Prezentacja - prawa i obowiązki maturzystów - MATURA 2020.

     

     

     


    Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

    15.05.2020

    Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

     

    Grafika z tekstem: "Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS"

    Najważniejsze kwestie

    Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:

    • kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;
    • wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
    • wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
    • wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
    • wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
    • wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

    Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce.

    Wytyczne obowiązkowe

    Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

    • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
    • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
    • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
    • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
    • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

     

    Szczegółowe instrukcje

    W wytycznych znalazły się również m.in. szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania:

    • egzaminu z udziałem nauczyciela wspomagającego;
    • egzaminu w miejscu innym niż szkoła, w tym w domu zdającego – w przypadku uczniów, którzy korzystają z takiego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu;
    • części ustnej egzaminu maturalnego (przeprowadzanej wyłącznie na wniosek zdającego, który musi przedstawić wynik egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni zagranicznej);
    • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w kwalifikacjach, w których rozwiązanie zadania  lub zadań egzaminacyjnych wymaga bezpośredniego kontaktu zdającego z inną osobą;

    oraz wiele innych wskazań dotyczących rekomendowanego sposobu postępowania w sytuacjach szczególnych, np. zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

    Dodatkowe informacje

    Wprowadzenie rozwiązań opisanych w wytycznych będzie pociągało za sobą konieczność wprowadzenia zmian administracyjnych, technicznych np. w systemach informatycznych służących do zorganizowania egzaminów oraz przyjęcia w 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z przeprowadzaniem egzaminów. Najważniejsze z tych zmian zostały wskazane w dokumencie w specjalnych polach.

    Dodatkowo w wytycznych specjalnym symbolem oznaczono informacje, które zaleca się przekazać zdającym na kilka dni przed egzaminem, np. na stronie internetowej szkoły oraz informacje, które powinny zostać ponownie przekazane zdającym w dniu egzaminu.

    Oprócz dokumentu przygotowaliśmy również plakat z najważniejszymi informacjami dla zdających, który dyrektor szkoły będzie mógł opublikować na stronie internetowej szkoły lub wydrukować i umieścić w widocznym miejscu.

    Harmonogram egzaminów

    Przypomnijmy, że zgodnie z ogłoszonym harmonogramem  egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. W tym roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych.

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

    Departament Informacji i Promocji
    Ministerstwo Edukacji Narodowej
     

    Wytyczne

    1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
    2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
    3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
    4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
    5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
    6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
    7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
    8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
    9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
    10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
    11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
    12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
    • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
    • wychodzi do toalety
    • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
    • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
    1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
    2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
    3. W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
    4. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
    5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
    • przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
    • wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały
    • wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych)
    • zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)
    • w przypadku części pisemnej EPKwZ i EZ przeprowadzanej przy komputerze – podzielić zdających z jednej zmiany (godziny/sali) na dwie mniejsze grupy i umożliwić przystąpienie do egzaminu zdającym z obu grup w ramach czasu przeznaczonego dla danej zmiany
    • wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
    • jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły
    • poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
    1. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
    2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

     

     


     

    Matura to egzamin z podstawy programowej obejmujący wiedzę z języka polskiego, matematyki, angielskiego oraz jednego rozszerzonego przedmiotu wybranego przez ucznia. Aby zdać egzamin maturalny trzeba mieć minimum 30% z części pisemnej i ustnej z języka polskiego, pisemnej matematyki oraz pisemnej i ustnej części języka angielskiego. Przedmiot rozszerzony nie wpływa na zaliczenie matury.


    Przestrzegaj tych zasad na egzaminie:

    • Przeczytaj instrukcję na pierwszej stronie arkusza. Słuchaj wyjaśnień udzielonych przez nauczyciela.
    • Uważnie zakoduj pracę i wypełnij kartę odpowiedzi
    • Pisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach
    • Zapisuj odpowiedzi długopisem lub piórem z czarnym tuszem lub atramentem.
    • Pracuj samodzielnie.
    • Zgłoś nauczycielowi, gdy poczujesz się źle.
    • Pilnuj, ile czasu zostało Ci do końca egzaminu.
    • Jeżeli skończysz rozwiązywać zadania przed upływem czasu, zgłoś to nauczycielowi podnosząc rękę.
    • Nie wnoś na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego, odtwarzaczy mp3 lub innych urządzeń tego typu.
    • Nie zadawaj nauczycielowi pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
    • Nie ściągaj. Nie pozwalaj aby inni ściągali od ciebie.
    • Nie przeszkadzaj innym zdawającym. Nie rozmawiaj.

     

    Harmonogram, komunikaty i informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020:

    • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020r. 
    • Komunikat o materiałach i przyborach w 2020r. 
    • Komunikat o egzaminie z informatyki 2020r.