• Drodzy rodzice i uczniowie,

     • W związku z ogłoszeniem przez MEiN projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, od dnia 27.01.2022  do dnia 27.02.2022 wszystkie zajęcia w naszej szkole będą odbywały się w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy eNauka-ZSBE. Zajęcia w CKZ odbywają się stacjonarnie zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

      Taka forma pracy ma zapewnić Wam jak największe bezpieczeństwo w tym trudnym okresie wzrostu zachorowań. Wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.

      Życzę Wam dużo zdrowia i jak najszybszego powrotu do szkoły.

       
      Dyrektor ZSB-E

      Rafał Fasuga

     • Kalendarium historyczne - styczeń

     •  

      22 stycznia 1863 - 159 lat temu

      Wybuch powstania styczniowego

      Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.

      Odwilż posewastopolska przyniosła odprężenie również w Królestwie Polskim. Nowy car Aleksander II chciał zreformować Cesarstwo, za cenę spokoju gotowy był do ustępstw. W Królestwie ożywiły się procesy polityczne i gospodarcze. Działania podjęli także konspiratorzy. W czerwcu 1860 roku, po śmierci wdowy po gen. Józefie Sowińskim, odbyły się pierwsze manifestacje patriotyczne. Kolejne towarzyszyły ważnym rocznicom, m.in. wybuchu powstania listopadowego oraz bitwy o Olszynkę Grochowską. 27 lutego 1861 roku padły pierwsze strzały w kierunku manifestantów. Mimo tego Rosjanie nie porzucili idei reform. Wykonawcą ich polityki stał się margrabia Aleksander Wielopolski. Z jego inicjatywy przeprowadzono m.in. repolonizację administracji. Nie uspokoiło to jednak sytuacji.

      8 kwietnia 1861 roku na warszawskim placu Zamkowym wojsko zastrzeliło około stu manifestantów. Z kolei 15 października, w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, żołnierze wtargnęli do kościołów podczas mszy i aresztowali wielu ich uczestników. W odpowiedzi księża zamknęli warszawskie świątynie. Wielopolski podał się do dymisji. Ruch konspiracyjny podzielił się na dwa ugrupowania - "białych" i "czerwonych". Oba dążyły do niepodległości, ale różniły się w doborze środków. "Biali" preferowali działania ewolucyjne, "czerwoni" - powstanie. Wobec rosnącego napięcia w czerwcu 1862 roku car mianował Wielopolskiego naczelnikiem rządu cywilnego. Margrabia kontynuował rozpoczęte reformy. Nie zadowoliły one jednak konspiratorów, a zwłaszcza "czerwonych", którzy we współpracy z rosyjskimi spiskowcami przygotowywali powstanie. Wielopolski, zdając sobie sprawę z sytuacji, zarządził brankę do wojska, która miała uderzyć w członków sprzysiężenia. Wobec takiego obrotu spraw spiskowcy przyśpieszyli termin wybuchu powstania. W nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku rosyjscy oficerowie nie zastali w domach większości rekrutów. 22 stycznia wybuchło powstanie.

      27 stycznia 1945 - 77 lat temu 

      Wyzwolenie obozów zagłady Auschwitz

       

      27 stycznia 1945 roku przed południem żołnierze sowieccy z 60. Armii I Frontu Ukraińskiego zajęli część kompleksu obozowego Auschwitz znajdującą się na wschód od Oświęcimia, na terenie wsi Monowice - tzw. Auschwitz III-Monowitz. Po południu wkroczyli na teren obozu macierzystego, tzw. Auschwitz I, oraz części ulokowanej na zachód od Oświęcimia, we wsi Brzezinka -  Auschwitz II-Birkenau. W walkach z oddziałami niemieckimi zginęło wówczas ponad 230 żołnierzy .
        
      W trzech częściach obozu czerwonoarmiści wyzwolili około siedmiu tysięcy więźniów. Wśród wyzwolonych znaleźli się obywatele dwudziestu kilku państw, w większości Żydzi. Prócz nich byli również Polacy, Jugosłowianie, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy.

      Sytuacja wyzwolonych więźniów przedstawiała się dramatycznie. Większość z nich była skrajnie wyczerpana fizycznie, a także cierpiała z powodu różnych chorób, głównie biegunki głodowej, często połączonej z gruźlicą. Pierwszej zorganizowanej pomocy udzielili im sowieccy lekarze i sanitariusze wojskowi w zainstalowanych kilka dni po wyzwoleniu dwóch szpitalach polowych. W tym samym czasie z pomocą pospieszyli również polscy ochotnicy z Oświęcimia i okolic, a także innych rejonów Polski, głównie członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża. Na początku lutego zorganizowali oni tzw. Szpital Obozowy PCK. We wspomnianych szpitalach znalazło pomoc ponad 4,5 tysiąca chorych byłych więźniów, wśród nich ponad czterysta dzieci. W tej grupie znalazły się również bliźnięta żydowskie, na których wcześniej przeprowadzał eksperymenty lekarz SS Josef Mengele.

      Ochotnicy PCK zajmowali się również usuwaniem i pochówkiem zwłok, których w obozie macierzystym i dawnym Birkenau odnaleziono około sześciuset. 28 lutego 1945 roku zostały one uroczyście pochowane wraz z ciałami więźniów, którzy zmarli już po wyzwoleniu. 

      Władze SS przez cały okres istnienia obozu starały się ukryć to, co tam się działo. Już w 1940 i 1941 roku wysiedliły mieszkańców Zasola - zachodniej dzielnicy Oświęcimia - oraz kilku wiosek na zachód od tego miasta, wśród nich Brzezinki. Na ich terenie stworzyły tzw. strefę interesów obozowych, do której Polacy mieszkający w okolicy nie mieli dostępu.W ostatnim okresie istnienia obozu jego władze zdecydowały o zniszczeniu obiektów i przedmiotów, które w przyszłości mogłyby posłużyć jako dowody popełnionych zbrodni. Do końca 1944 roku zostało rozebrane krematorium IV, zniszczone podczas buntu więźniów Sonderkommando w październiku tego roku. W listopadzie i grudniu zdemontowano urządzenia techniczne komór gazowych i krematoriów II i III, które w większości wywieziono w głąb Rzeszy, a 20 stycznia 1945 roku zostały one wysadzone w powietrze. Krematorium V wraz z komorami zostało wysadzone sześć dni później.

      W końcu 1944 roku likwidowane były w Auschwitz II-Birkenau doły z prochami ofiar. Niszczono dokumenty więźniów, między innymi ich kartoteki, rejestry, a także imienne wykazy Żydów deportowanych do Auschwitz. Wywożono również rzeczy zagrabione ofiarom Zagłady. Do wykonywania tych wszystkich działań esesmani zmuszali więźniów, którym czasami udało się sabotować tę pracę. Dzięki temu nie zniszczyli oni wszystkich dokumentów ani nie usunęli całości prochów.
       

       

      29 stycznia 1990 - 32 lata temu 

      Zakończenie działalności PZPR


      Na skutek przemian społeczno-politycznych zapoczątkowanych obradami Okrągłego Stołu  oraz wolnymi wyborami  w1989roku delegaci, zgromadzeni na XI Zjeździe PZPR, świadomi niemożności odzyskania przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą zaufania społecznego, postanawiają zakończyć działalność PZPR .
      W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 27 stycznia 1990 roku rozpoczął obrady XI Zjazd PZPR, którego uczestnicy dwa dni później dokonali samorozwiązania partii komunistycznej nieprzerwanie rządzącej Polską od 1948 roku. Z dnia na dzień tysiące urzędników, oficerów, sędziów, dyrektorów i kierowników stało się bezpartyjnymi funkcjonariuszami III Rzeczypospolitej. Formalnie nie mieli już dylematu wobec kogo być lojalnym, co oczywiście nie znaczy, że większość z nich zmieniła swoje sympatie polityczne.  

       

       

      6 luty 1989r. - 33 lata temu

      Początek obrad Okrągłego Stołu

      Fala strajków w 1988 roku, a zwłaszcza wystąpienia sierpniowe, były impulsem napędzającym przemiany. Władze zdały sobie sprawę z realnej siły zdelegalizowanej "Solidarności". Właśnie wtedy narodził się pomysł zwołania Okrągłego Stołu, oficjalnie sformułowany 31 sierpnia na spotkaniu generała Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą. Wstrzymanie strajków było warunkiem, od którego obóz rządzący uzależniał rozpoczęcie obrad. Dla opozycji zaś najważniejszym punktem była sprawa zalegalizowania "Solidarności". Trzeba było również pokonać opór wobec samego pomysłu negocjacji, obecny w obu obozach.Dopiero kompromitacja władzy w trakcie telewizyjnej debaty przewodniczącego OPZZ Alfreda Miodowicza z Lechem Wałęsą 30 listopada i ciągły wzrost międzynarodowej popularności "Solidarności" zmusiły  władzę do kompromisu. Opozycja także była gotowa do rozmów, pomimo obaw i niechęci ze strony radykalniejszych działaczy. Pierwsze posiedzenie odbyło się 6 lutego 1989 roku w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie. Obok przedstawicieli władzy i opozycji wzięli w nim także udział członkowie OPZZ i "Solidarności", niezależne autorytety, delegaci episkopatu i zwierzchnik Kościoła ewangelickiego.


      Wyodrębniono trzy główne zespoły: do spraw pluralizmu związkowego, gospodarki i polityki społecznej oraz reform społecznych. Owocem dwumiesięcznych obrad była m.in. decyzja o powołaniu dwuizbowego parlamentu oraz urzędu prezydenta, który miał być wybierany przez parlament. Obóz rządzących zagwarantował sobie 65% miejsc w Sejmie. Wybory do Senatu miały być całkowicie wolne.

       

     • Nowe, ciekawe książki w szkolnej bibliotece

     •  

      Jak już wiecie nasza Biblioteka została wytypowana do wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  Z tej okazji udało nam się zakupić wiele nowości wydawniczych, do których wypożyczania serdecznie zapraszamy.

      Książki, po wcześniejszym opracowaniu i wprowadzeniu do systemu, trafiają na regały i aż rwą się do zagoszczenia w Waszych domach.

      Gwarantuję, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.

      Zapraszam  do wypożyczeń!

       

      Bibliotekarz Sylwia Bawoł

       

     • Sukces naszych uczniów w II edycji mini Hackatonu

     •  

      Miło nam poinformować, że nasi uczniowie z klasy 3dTp: Maksymilian Onik i Oskar Wojtkowiak wchodzący w skład drużyny HX–WARE zwyciężyli w II edycji mini Hackatonu. Napisany przez nich program o nazwie EcoSkaner na platformę Android pokonał klikudziecięciu konkurentów.

      Gratulujemy!

       

     • Sesja egzaminacyjna styczeń-luty 2022

     •  

      10 stycznia 2022r. rozpoczęły się w ZSB-E egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodach: 

      • technik budownictwa,
      • technik elektronik,
      • technik elektryk,
      • technik informatyk.

      Zdający przystępują do egzaminu, który składa się z części pisemnej i praktycznej.

      Sesja potrwa do 6 lutego 2022r. Wyniki egzaminów będą ogłoszone 31 marca 2022r.

       

      Zdającym życzymy powodzenia!

       

     • Godziny pracy pedagoga - Aleksandra Komorowskiego w styczniu 2022

     •  

      10.01.2022 – 14.01.2022

      Wtorek                      08:00 – 14:30

      Czwartek                  08:00 – 14:30

      Piątek                       08:00 – 15:00

       

      17.01.2022 – 21.01.2022

      Wtorek                      08:00 – 14:30

      Środa                        08:00 – 15:00

      Czwartek                   08:00 – 14:30

       

      24.01.2022 – 28.01.2022

      Wtorek                      08:00 – 14:30

      Środa                        08:00 – 15:00

      Czwartek                   08:00 – 14:30

    • Wspomnienie o prof. Skąpskim
     • Wspomnienie o prof. Skąpskim

     •  

      6 stycznia 2022r odszedł mgr inż. Romuald Skąpski -  wspaniały specjalista i nauczyciel wielu roczników absolwentów ZSB-E w zawodzie technik  budownictwa.  Człowiek o olbrzymiej wiedzy zawodowej, którą chętnie przekazywał młodym adeptom sztuki budowlanej, a także młodszym kolegom-nauczycielom. Z sukcesem łączył  wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. „Spod jego ręki” wyszło wielu przyszłych kierowników budów, inspektorów nadzoru, a także projektantów konstrukcji i  architektów. Był  człowiekiem  o wielkim poczuciu humoru i  odwadze osobistej, ale też o wielkim sercu, który zawsze wspierał w potrzebie uczniów
      i kolegów. Poświęcając wolny od pracy zawodowej czas  kształceniu kolejnych pokoleń budowniczych, zapisał się złotymi zgłoskami w historii Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych  im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy.  

       

      Cześć Jego pamięci!!

       

     • Kurs ELE.02 ELEKTRYK - Uwaga!

     •  

      Informujemy, że w dniu 7.01.2022r. (piątek) następuje zmiana w harmonogramie zajęć. W dniu tym odbędą się zajęcia zdalne na platformie e-Nauka - ZSBE z panem Piotrem Rudownikiem (przedmiot: podstawy elektrotechniki, maszyn i urządzeń elektrycznych). Natomiast planowane na ten dzień zajęcia z pracowni elektrycznej i elektronicznej zostaja przełożone na 14.01.2022r.

       

     • Stypendia Prezesa Rady Ministrów

     •  

      Informowaliśmy już o przyznaniu Stypendium Prezesa Rady Ministrów dwójce naszych uczniów: Aleksandrze Duniewskiej (kl. IIIa Tg) i Andrzejowi Kaszyńskiemu (IId Tp). Ze względów pandemicznych List Gratulacyjny i okolicznościowy Dyplom od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zostanie wręczony wymienionym uczniom przez dyrektora szkoły - Pana Rafała Fasugę - po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.