• Informacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

     • Szanowni Państwo,
      zgodnie z dyspozycją Ministra Cyfryzacji rozpoczęto 3-tygodniową kampanię dystrybucji komunikatu oznaczonego identyfikatorem „ALERT RCB” do użytkowników końcowych będących abonentami krajowymi i zagranicznymi, których telefony logują się w sieciach Operatorów po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Treść wiadomości:

      UWAGA! Ministerstwo Zdrowia: „Zagrożenie koronawirusem. Zapoznaj się z informacjami na stronie http://gov.pl/koronawirus lub zadzwoń na infolinię: 800 190 590”.

    • Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch
     • Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

     • Komunikat dotyczący zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi.

      https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

      W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

      Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. 

      W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

      Osoby powracające z północnych Włoch

      Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

      Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:
      - codziennie mierzyć temperaturę ciała
      - zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

      W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

      Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

      Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

      Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach
      - Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
      - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

    • Wieczór Pamięci Żołnierzy Wyklętych
     • Wieczór Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     • W poniedziałek 2 marca br. o godz. 18.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Tęczowej 60 we Wrocławiu w ramach wrocławskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się: „Wieczór Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Pan Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty zaprasza do udziału.

     • Relpol S. A. wspiera kształcenie na kierunku elektrycznym w ZSB-E w Świdnicy

     • Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyka przemysłowa i energetyczna, energoelektronika, elektronika przemysłowa i użytkowa, telekomunikacja, AGD i innych.

      W dniu 7 lutego 2020r. firma przekazała naszej szkole cztery stanowiska pomiarowe wyposażone w swoje produkty, które wzbogacą proces edukacyjny na kierunku technik elektryk. Nowe stanowiska pomiarowe już po feriach zostaną uruchomione w pracowni elektrycznej.

      Dziękujemy firmie Relpol S.A. za wsparcie.

       

    • Uwaga! Konkurs na logo ZSB-E.
     • Uwaga! Konkurs na logo ZSB-E.

     • Wszystkich uczniów chcących sprawdzić się w tworzeniu grafiki zapraszamy do udziału w Konkursie na logo ZSB-E, które będzie między innymi umieszczone na strojach sportowych.

      REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

      ZESPOŁU SZKÓŁ  BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH

      im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy

       

      I. Organizator konkursu.

       1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo ZSB-E  jest  dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy.

      II. Cel i przedmiot konkursu.

      1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla projektu bluzy szkolnej Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy.

       2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów promocyjnych, na strojach sportowych,  itp.

       3. Konkurs trwa od  24.02.2020 r. do 13.03.2020 r.

      III. Warunki uczestnictwa w konkursie.

       1. W konkursie mogą brać udział: uczniowie szkoły.  Każdy uczestnik przygotowuje projekt indywidualnie.

        2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

       3. Uczestnik może przedstawić maksymalnie do 3 autorskich projektów.

       4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy.

       5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

      IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

       1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien być uniwersalny w kwestii wykorzystania (reklama, korespondencja, Internet, plakat, ulotki, itp.) oraz nawiązywać do ZSB-E oraz PATRONA .

       2. Prace można wykonać dowolną techniką.

      3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:  Prace powinny być wykonane w dwóch formach :

       - graficznej

       - elektronicznej .

      • Forma graficzna – wykonana w dowolnej płaskiej  technice plastycznej na  formacie A4,
      • Forma elektroniczna – wykonana w dowolnym programie graficznym, zapisana   w formacie jpg na nośniku CD,

      4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

      - być czytelne i łatwe do zapamiętania,

      -  być łatwo identyfikowane oraz nawiązywać do ZSB-E i Jana III Sobieskiego.

      - wzbudzać pozytywne emocje,

       - składać się z 2 podstawowych elementów:

      • sygnetu( czyli graficznego przedstawienia nazwy ZSB-E I Jan III Sobieski)
      • logotypu (graficznie przedstawionej formy tekstowej nazwy ZSB-E I Jan III Sobieski ).

      Prace powinny być oryginalne, niedopuszczalne jest stosowanie form już istniejących.

      5. Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

       6. Prace należy składać w estetycznej formie w zamkniętych kopertach, każda praca powinna być opatrzona godłem (znakiem identyfikacyjnym twórcy ), w dodatkowej zaklejonej kopercie proszę dołączyć dane autora:

       - imię i nazwisko,

       -klasę, szkołę

      - adres i telefon

       - wypełnione oświadczenie o przekazaniu praw autorskich projektu.

      V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

       1. Prace należy składać do dnia 13.03.2020 r. do sekretariatu szkoły.

       2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań regulaminowych nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

       3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

       4. Organizator  nie zwraca prac.

      VI. Kryteria oceny prac konkursowych . Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

      1) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

       2) czytelność i funkcjonalność projektu,

       3) estetyka wykonania projektu.

      VII. Ocena prac konkursowych.

       Najlepsze prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora Szkoły.

      VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

       1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

       2. Dla trzech finalistów przewidziane są atrakcyjne nagrody – sprzęt elektroniczny.

       3. Data ogłoszenia wyników:  20.03.2020 r.

       4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz nie wybrania pracy zwycięskiej.

       5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych.

       6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie nadesłane prace.

       7. Organizator konkursu ma prawo ingerencji w projekt.

       8. Organizator konkursu nie gwarantuje zwycięzcy, że jego projekt będzie użyty w całości, jako logo.

      9. Wszelkie kwestie nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

       10.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

       

       

       

      OŚWIADCZENIE

       

       

       

       

      Ja ……………………………………………………………………….., zamieszkały/a w ….........……………………….........                                                     (imię i nazwisko)                                                                                               (adres zamieszkania)

      ……………………………………………………………………………………………………………………..           oświadczam, że przekazuję  nieodpłatnie prawa autorskie do projektu logo obchodów  ZSB-E szkoły zgłoszonego w konkursie, organizowanym od …………………………………………...  na rzecz   Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy.   Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym autorem wspomnianego wyżej projektu,     a tym samym osobą uprawnioną do dysponowania prawami autorskimi.

       

       

       

       

                                                                                                                  …………………………………………………………

                                                                                                                                   (data, imię i nazwisko)

    • Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
     • Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego

     • Dnia 05.02.2020r. odbył się w Świdnicy Powiatowy  Turniej Tenisa Stołowego, w którym wzięło udział 9 szkół ponadpodstawowych. Drużyna ZSB-E zajęła w nim 2 miejsce  w składzie:

      1. Jakub Kowalski 1 BS
      2. Tomasz Paździora 4 b T
      3. Dawid Romaniuk 4 b T

      Opiekunem uczniów był Cezariusz Zaruski.

      Uczniowie będą reprezentować szkołę w Finale Strefy Wałbrzyskiej Tenisa Stołowego, który odbędzie się 13 marca 2020r. w Wałbrzychu.

      Gratulujemy sukcesu.