• "Szkoła do hymnu" - akcja MEN
     • "Szkoła do hymnu" - akcja MEN

     • We wtorek, 10 listopada o godz. 11:11 zachęcam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła do hymnu". W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponuję wspólne śpiewanie hymnu on-line.Niech będzie to wyrazem naszej postawy patriotycznej w tych trudnych czasach.

       

      Dyrektor Szkoły

      Rafał Fasuga

    • Tak rodziła się niepodległość. Krótka historia powstania wolnej Polski w 1918 roku
     • Tak rodziła się niepodległość. Krótka historia powstania wolnej Polski w 1918 roku

     •  

      W związku z zaleceniami Rządu RP oraz trybem nauki zdalnej w okresie epidemii nie możemy, jak co roku, zorganizować szkolnych uroczystości patriotycznych.  

      Data 11 listopada 1918 roku, choć tak mocno zakorzeniona w świadomości Polaków jako dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość jest datą symboliczną W tym dniu państwo polskie jako twór terytorialno-prawny jeszcze nie istniało. Jednak to właśnie ten dzień po kilku latach ustalony został przez Sejm za święto narodowe - jako dzień powstania II Rzeczypospolitej Polskiej.

      Dawny europejski ład runął w gruzy wraz z wybuchem I wojny światowej. Fakt, że naprzeciw siebie stanęli zaborcy obudził nadzieje Polaków na odrodzenie wolnej ojczyzny. Nigdy przecież nie zrezygnowali z marzeń o niej, chwytając za broń w czasie powstań narodowych, angażując się w rewolucyjne wrzenie 1905-1907 roku, występując przeciwko okupantom w latach I wojny światowej i wreszcie - zakładając jeszcze przed wojną organizacje paramilitarne i zbrojne formacje wojskowe. Do tego dochodziły podejmowane na forum międzynarodowym zabiegi polskich przywódców politycznych i wojskowych zmierzające do odbudowy polskiej państwowości.

      Każde z tych działań, niezależnie od reprezentowanych poglądów politycznych czy różnej drogi osiągnięcia celu, torowało drogę do zrzucenia pęt niewoli. Weterani Powstania Styczniowego, zesłańcy, którzy po latach wracali z Sybiru podtrzymywali ducha walki o wolność, zaszczepiali swoim wnukom sen o wolnej Polsce. Gdy nadarzyła się okazja młodzi Polacy znów chwycili za broń. Gdy w 1918 roku wojna miała się ku końcowi mocarstwa wiedziały już, jak wielką determinacją wykazują się Polacy walczący o wolność.

      Na ziemiach polskich ścierały się orientacja powstańcza, popierająca zbrojny czyn Józefa Piłsudskiego i prorosyjska orientacja Narodowej Demokracji, formułująca hasła legalnej walki z rosyjskim systemem rządów ale przede wszystkim z odwiecznym wrogiem Polski - Niemcami. Przedstawiciele obu orientacji obecni w życiu społecznym prowadzili ze sobą walkę o czołową pozycję w samorządach i organach władzy. W miastach i regionach spontanicznie powstawały różne niepodległościowe organy władzy na bazie istniejących lokalnych stronnictw, partii politycznych, lub organizacji wojskowych. Latem 1918 roku było już pewne, że państwa centralne wojnę przegrają. Ludność Niemiec i Austro-Węgier miała dość wojny i w obaleniu swych monarchistycznych reżimów upatrywała uzyskanie pokoju.

      W Rosji szalała rewolucja, okupujące Polskę Niemcy i Austria były bliskie przegranej. W styczniu roku rząd radziecki anulował wszystkie układy rozbiorowe Polski przez Rosję. Na skutek polskich zabiegów prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson przedstawił 14-punktowy program powojennego ładu w Europie, w którym postulował także utworzenie niezawisłego państwa Polskiego z dostępem do morza. Także Wielka Brytania, Francja i Włochy na konferencji w Wersalu w czerwcu 1918 roku opowiedziały się za utworzeniem niepodległego państwa polskiego. Szanse na niepodległe państwo polskie stawały się coraz bardziej realne. W październiku 1918 roku, w wyniku klęsk na Bałkanach, nastąpił rozpad Austro-Węgier.

      Żołnierze wielonarodowego państwa związkowego po prostu rozeszli się do swych domów. W Wiedniu polscy posłowie do parlamentu austriackiego w Wiedniu, na czele których stanął Wincenty Witos, zorganizowali Polską Komisję Likwidacyjną. W trzy dni później objęła ona niepodzielną władzę w wolnym od Austriaków Krakowie. Wcześniej, w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, w którym stanowisko premiera i ministra spraw zagranicznych objął Ignacy Daszyński. W wydanym 7 listopada manifeście rząd proklamował utworzenie Polskiej Republiki Ludowej.

      Rząd ten tworzyli głównie socjaliści galicyjscy, to też ogłosili oni od razu swój program, który obejmował 8-godzinny dzień pracy; zniesienie wielkich majątków ziemskich; upaństwowienie lasów, kopalnictwa, ciężkiego przemysłu, banków i środków transportu. W wielu miastach i regionach spontanicznie powstawały różne niepodległościowe organy władzy na bazie istniejących lokalnych stronnictw, partii politycznych, lub organizacji wojskowych. W Poznaniu i Zagłębiu Dąbrowskim utworzone zostały radykalno-rewolucyjne Rady Robotniczo-Chłopskie. Tymczasem w Warszawie, ziemiami dawnego Królestwa Polskiego, zajętego przez Austrię i Niemcy rządziła zależna od Niemiec i Austro-Węgier Rada Regencyjna Królestwa Polskiego.

      Ale jednocześnie rozwijała działalność Polska Organizacja Wojskowa, konspiracyjna Polska Organizacja Wojskowa, zorganizowana przez Piłsudskiego w latach 1915-16, stawiająca sobie za cel walkę z Niemcami. Wobec rewolty w Niemczech i przegranej wojny krajowi groziła anarchia. Rada Regencyjna starała się ona o uwolnienie Józefa Piłsudskiego, więzionego w Magdeburgu, widząc w nim jedynego polityka, który mógłby spacyfikować narastające napięcia społeczne w kraju. Uwolniony on został w dniu 9 listopada z twierdzy magdeburskiej.

      Wieczorem specjalnym pociągiem, złożonym z parowozu i wagonu-salonki I klasy, Piłsudski wraz z Kazimierzem Sosnkowskim, przewiezieni zostali pod eskortą do Warszawy. Przyjazd Piłsudskiego wywołał entuzjazm w mieście, gdyż jego pobyt w twierdzy magdeburskiej urósł w oczach społeczeństwa polskiego do symbolu niezłomnej walki z zaborcami. Już w nocy rozpoczęło się rozbrajanie warszawskiego garnizonu niemieckiego. 11 listopada 1918 roku podpisany został w Compiegne traktat pokojowy między Francją a Niemcami, kończący I wojnę światową. Stacjonującym w Warszawie niemieckim władzom wojskowym Józef Piłsudski zaproponował, by po prostu złożyły broń i wyjechały z miasta. Na prośbę Rady Regencyjnej objął on w tym dniu dowództwo nad Polską Siłą Wojskową. Niemcy zgodzili się i w ciągu trzech dni opuścili ziemie dawnego Królestwa Polskiego. 14 listopada Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu, który 16 listopada jako Naczelnik Państwa zadeklarował powstanie Państwa Polskiego.

     • Nauczanie zdalne na kursach RL.04 i RL.17

     • Informujemy, że w ramach zaplanowanych na 6 i 7 listopada zajęć na stronie Moodle zostały zamieszczone materiały przekazane przez prowadzącego. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
      W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

     • Wrocław 2020-11-02

       


      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

      Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić na mapę Europy. Potrzebny był ogromny wysiłek i determinacja, żeby  obalić komunistyczną władzę, wyrwać się spod podkutego buta Moskwy i po raz drugi w XX wieku odzyskać niepodległość na przełomie lat 80-tych i 90-tych. My współcześni Polacy mamy wreszcie własne, demokratyczne państwo. Współtworzymy społeczeństwo otwarte, cieszymy się pełnią praw obywatelskich. Możemy się organizować, w swobodny sposób wyrażać własne przekonania, opinie i poglądy.

      Co kilka lat wybieramy władze różnych szczebli. Wyznajemy różne wartości, mamy odmienne wizje Polski, różnimy się i spieramy - to w demokracji naturalne.  Nasz los spoczywa w naszych i tylko w naszych rękach. Od nas in gremio zależy wybór co zrobimy z wolnością, jak ją będziemy rozumieć i praktykować. Niezmiernie ważne jest jakie wartości i postawy przekażemy młodemu pokoleniu. Zadaniem kadry pedagogicznej jest wychowywać podopiecznych w szacunku dla prawdy i dobra, innych ludzi i narodów, państwa i prawa. Uczyć rozumnej, odpowiedzialnej wolności, kultury słowa i zachowania, współpracy, rozwiązywania sporów w sposób asertywny i pokojowy, dochodzenia swoich racji w sposób cywilizowany.

      Piszę do Koleżanek i Kolegów, bom smutny i zatroskany. Martwię się, gdyż epidemia przybiera na sile. Dodatkowo od kilku dni na ulicach polskich miast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną za niekonstytucyjną, trwają  wielotysięczne protesty, bierze w nich udział część uczniów i niektórzy nauczyciele. Inicjatorem i koordynatorem manifestacji i marszów jest radykalna lewicowa organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Domaga się ona „aborcji na życzenie”, ostatnio za „główny i końcowy postulat” uznała „dymisję rządu”. Powołała Radę Konsultacyjną, która ma „negocjować warunki ustąpienia rządu” (sic!). Nie bacząc na zagrożenie epidemiczne do protestów nawołują i w nich uczestniczą partie opozycji, która ongiś sama siebie nazwała „totalną”. W ten sposób protest społeczny przekształcił się de facto w akcję polityczną, której głównym i nieskrywanym celem jest obalenie rządu wyłonionego przez parlament pochodzący z wolnych, demokratycznych wyborów. Tymczasem konfliktów społecznych i sporów aksjologicznych nie rozwiąże się na ulicy wśród często wulgarnych napisów i okrzyków, gróźb i bijatyk, zakłócania miru domowego, profanowania i dewastowania kościołów, pomników, budynków użyteczności publicznej. Potrzebna jest spokojna i merytoryczna dyskusja zainteresowanych stron, dialog, ostudzenie emocji. Nadzieję daje inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który złożył w Sejmie kompromisowy projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży oraz zaproszenie opozycji do rozmów przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa jest tym pilniejsza, że - jak przestrzegają wirusolodzy - masowe zgromadzania  mogą spowodować znaczący wzrost zachorowań na COVID-19 i tym samym śmierć wielu ludzi.

      W trudnym czasie pandemii koronawirusa, politycznych napięć, sporów o zakres ochrony życia nienarodzonych i przypadków dopuszczalności aborcji, serdecznie proszę o spokój i odpowiedzialność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoncentrowanie się na realizacji podstaw programowych, respektowanie przepisów prawa. O nieprzenoszenie ostrych, światopoglądowych i politycznych sporów na teren szkół, przedszkoli i placówek (w tym nieeksponowanie symboli organizacji deklarujących polityczne cele). Jednostki oświaty z mocy prawa są i muszą być  wolne od działalności politycznej. Bez względu na sposób nauczania - stacjonarny, hybrydowy lub zdalny - zajęcia dydaktyczne winny odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Nieobecność uczniów na lekcjach i nauczycieli w pracy z powodu udziału w ulicznych protestach w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwiana. Zachęcanie uczniów do udziału w nielegalnych zgromadzeniach i to w czasie pandemii koronawirusa, wywieranie presji i piętnowanie uczniów, którzy w manifestacjach i marszach nie chcą brać udziału jest niedopuszczalne i naganne (na szczęście  na Dolnym Śląsku to rzadkie, incydentalne przypadki). W każdej takiej sytuacji będę interweniował i stanowczo reagował. Proszę i apeluję o rozważne, powściągliwe zachowanie także poza godzinami pracy, w tym w przestrzeni wirtualnej (internet nie śpi i nie zapomina). Warto pamiętać, że kto angażuje się w debatę publiczną ponosi cząstkę odpowiedzialności za jej kształt, jakość i poziom. Każdy w Rzeczypospolitej ma prawo do nieskrępowanej obywatelskiej aktywności w prywatnym czasie, ale nauczycielem i dyrektorem nie przestaje się być po zakończeniu lekcji - młodzież patrzy i się uczy, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i internetowa komentują.

      Po tysiąckroć rację mieli starożytni Rzymianie twierdząc: „Verba docent, sed exempla trahunt” (słowa uczą, ale przykłady pociągają, skłaniają do naśladowania). Mamy co robić, wygląda na to, że z powodu pandemii koronawirusa zdalne bądź hybrydowe nauczanie pozostanie codziennością szkół na dłużej. To na nas spoczywa wielkie i odpowiedzialne zadanie dobrego wykształcenia i wychowania młodego pokolenia. Bądźmy mu przykładem i wzorem.

       

      Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

      Jeśli Polska ma od czegoś urosnąć i zmienić się na lepsze, to od pracy i zgody, która naprawdę buduje. Nie darmo starożytni Rzymianie twierdzili: „Ubi concordia, ibi victoria” (tam gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Im więcej zgody w narodzie i szkolnych społecznościach, tym lepiej. Proszę więc o zgodną, ofiarną pracę oraz wystrzeganie się zachowań, które mogłyby naruszać prawo i dobre obyczaje, skłócać i konfliktować szkolne wspólnoty oraz lokalne społeczności.

      „Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami” - jak śpiewa Don Vasyl i jego romski zespół. Jedna jest Polska.                                                                 Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                                   Roman Kowalczyk

                                                                           Dolnośląski Kurator Oświaty

     • Drodzy rodzice i uczniowie

     • Drodzy rodzice i uczniowie,

      W związku z ogłoszeniem przez MEN projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, od dnia 26.10.2020  do dnia 08.11.2020 wszystkie zajęcia w naszej szkole będą odbywały się w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy eNauka-ZSBE. Również zajęcia w CKZ-e odbywają się zdalnie, szczegółowe informacje będą podawane na stronie internetowej ckz.swidnica.pl

      Taka forma pracy ma zapewnić Wam jak największe bezpieczeństwo w tym trudnym okresie wzrostu zachorowań. Wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.

      Życzę Wam dużo zdrowia i jak najszybszego powrotu do szkoły.

       
      Dyrektor ZSB-E

      Rafał Fasuga

     • Drodzy uczniowie

     • W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 w naszym województwie, zgodnie z wytycznymi ministerstwa przechodzimy na tryb nauki hybrydowej. Poniedziałek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w klasach technikum, uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia uczą się w CKZ-cie zgodnie z planem. Wszystkie informacje będą przekazywać Wam wychowawcy prze librusa. Proszę codziennie odczytywać pocztę. O trybie funkcjonowania szkoły poinformuję Was w momencie, kiedy zostanie opublikowane rozporządzenie ministerstwa. Proszę przygotować się do nauki zdalnej, uaktualnić swoje dane na platformie eNauka-ZSBE, bo tam będzie prowadzona edukacja zdalna.

       

      Pozdrawiam
      Dyrektor ZSB-E
      Rafał Fasuga

       

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • W dniu 14 października 2020r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.W części oficjalnej głos zabrał pan dyrektor Rafał Fasuga, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. Do życzeń dołączył również przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Marcel Marzec, który prezentował całą brać uczniowską.

      Część artystyczną pod przewodnictwem pani Bożeny Kędzierskiej, zaprezentowali uczniowie klas: 2dTp, 2bTg, 3cTg - Hutnik Patryk, Kozak Kacper, Onik Maxymilian, Bartoszuk Tomasz, Nosek Dominik i Penkala Jakub.

      Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

     • UWAGA!

     • W roku szkolnym 2020/2021 nie zostanie uruchomiona nowa edycja kursu pszczelarz (brak kadry pedagogicznej).

      Wszystkie osoby, które złożyły wnioski i dokumenty bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. O możliwości otwarcia kursu będziemy informować na bieżąco.

     • Przydział sal na zebranie z rodzicami w dniu 01.10.2020 godz. 16:30

     •  

       

      1. IIa Tp   wych. H.Kosmala - sala 16

      2. IIb Tp   wych. A. Perska - sala 36

      3. IIc Tp   wych. E. Sycz - sala 32

      4. IId Tp   wych. B. Kędzierska - sala 22

      5. IIa Tg   wych. M. Szczepańska - sala 35

      6. IIb Tg   wych. M. Kałwak - sala 27

      7. IIc Tg   wych. J. Klimkowski - sala 21

      8. IIa BS  wych. B. Łobaza - sala 18

      9. IIIa T   wych. E. Sułkowska - sala 31

      10. IIIb T wych. K. Skąpska - sala 19

      11. IIIc T wych. A. Klepacz - sala 34

      12. IVa T wych. A. Jarzębicka - sala 17

      13. IVb T wych. E. Sebastiańska - sala 10

      14. IVc T wych. P. Kazimierski - sala 13
       

     • Uwaga kurs RL.04 - pszczelarz

     •  

      Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczną się w piątek 2 października 2020r. o godz. 15:30, a następnie w sobotę o godz. 9:00.

      Harmonogram zajęć na semestr zostanie przedstawiony na zajęciach.

    • Kolejna klasa patronacka rozpoczęła zajęcia w firmie SONEL S.A.
     • Kolejna klasa patronacka rozpoczęła zajęcia w firmie SONEL S.A.

     • To kolejny sezon współpracy z naszym partnerem firmą SONEL S.A. Następny rocznik naszych uczniów technikum elektronicznego rozpoczyna zajęcia praktyczne na terenie firmy pod okiem doświadczonych praktyków. Firma, jak co roku wyposażyła naszych uczniów w niezbędny sprzęt ćwiczeniowy, materiały i pomoce dydaktyczne. Każdy uczeń otrzymał również do swojej dyspozycji miernik uniwersalny CMM-10. Nowo doposażone stanowiska są wielką wartością dodaną kształcenia na kierunku technik elektronik.

    • Zebranie z rodzicami
     • Zebranie z rodzicami

     • Informuję, że 1 października 2020r. o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III i IV technikum i branżowej szkoły.

      Po spotkaniu ogólnym, o godz. 17:15 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

    • Pierwszy rocznik klasy patronackiej SONEL S.A. w zawodzie technik elektronik ukończył szkołę
     • Pierwszy rocznik klasy patronackiej SONEL S.A. w zawodzie technik elektronik ukończył szkołę

     • To już cztery lata, jak firma SONEL S.A. objęła patronatem naszych uczniów na kierunku technik elektronik. W tym okresie uczniowie mieli zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe oraz staże na terenie firmy. Firma zadbała również o organizację szkoleń z pomiarów elektrycznych dla naszych uczniów i nauczycieli. Wszyscy chętni uczniowie mieli możliwość zdobycia uprawnień SEP do 1kV.

    • Nowe władze Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły
     • Nowe władze Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły

     • Dnia 17.09.2020 w naszej szkole zostały wybrane nowe władze Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. Podczas zebrania przeprowadzono głosowanie, w którym wzięły udział wszystkie samorządy klasowe. W wyniku głosowania nowym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych został Marcel Marzec z klasy 3bT, a wiceprzewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Kornelia Zarębińska z klasy 2cTg. W skład zarządu weszli również: Maksymilian Onik i Kamila Czarnecka z klasy 2dTp oraz Monika Dłutkowska z klasy 3aT.

      Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

    • Uwaga!
     • Uwaga!

     • Od jutra, 15 września 2020r., zamknięte zostaną drzwi wejściowe do szkoły. Prosimy więc, alby wszyscy uczniowie i pracownicy mieli przy sobie karty.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

     • Wrocław 2020-09-14

               

      Szanowni Państwo!

      1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie
      i ogół państw Unii Europejskiej.

      Po dwóch tygodniach nauki można pokusić się o pierwsze podsumowania i wnioski:

      1. Z radością informuję, że na dzień 14 września br. rano w naszym województwie nauczaniem zdalnym zostało objętych 4 jednostek oświaty, zaś nauczanie hybrydowe (częściowo stacjonarne, częściowo zdalne) odbywa się
       w 8 jednostkach. To zaledwie ułamek wszystkich szkół, przedszkoli i placówek tak publicznych jak i niepublicznych, których łącznie jest 2759.
      2. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek przygotowali i wprowadzili regulaminy funkcjonowania swoich jednostek w czasie pandemii koronawirusa. Regulaminy te uwzględniają specyfikę poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oraz lokalne uwarunkowania.
      3. Organy prowadzące, wśród których lwią część stanowią samorządy, odpowiednio wyposażyły i zabezpieczyły podległe sobie jednostki oświatowe. Prowadzenie jednostek oświatowych jest zadaniem własnym samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich (gminy prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe, powiaty placówki i szkoły ponadpodstawowe, województwa placówki i szkoły ponadpodstawowe o zasięgu wojewódzkim). Na ten cel mają zagwarantowane udziały w podatkach, zaś w ramach wsparcia z budżetu centralnego otrzymują
       z Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencje (na uczniów oraz dzieci 6-letnie
       w „zerówkach” w szkołach i przedszkolach) oraz dotacje.
      4. Organom prowadzącym i dyrektorom pospieszyły z pomocą centralne władze państwowe i ich lokalne ekspozytury:
      • Główny Inspektor Sanitarny, Minister Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przygotowali wytyczne dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek - w strefie zielonej, a także żółtej i czerwonej (w powiatach z większą liczbą zakażeń).
      •  Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dla jednostek oświaty 4 mln litrów płynu dezynfekującego, 50 mln maseczek oraz 75 tys. termometrów bezdotykowych. W systematycznej dystrybucji pomagają Wojska Obrony Terytorialnej („terytorialsi”).
      • Przed rozpoczęciem roku szkolnego we wszystkich powiatach odbyły się spotkania dyrektorów szkół z przedstawicielami Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
      • Każdy dyrektor otrzymał specjalny numer telefonu („gorącą linię”) umożliwiający szybki kontakt z pracownikiem Sanepidu.
      • W dniu 24 sierpnia br. skierowałem do dyrektorów list zawierający ważne informacje, sugestie i praktyczne podpowiedzi.
      • Kuratorium Oświaty przygotowało elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego dyrektorzy mogą kierować pytania do Kuratorium Oświaty oraz właściwych czyli Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (od ich opinii zależy przejście jednostki oświatowej na tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego).
      • Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w swoich rejonach wizytacyjnych służą dyrektorom radą i pomocą, ważne informacje są rozsyłane elektronicznie do szkół, przedszkoli i placówek oraz umieszczane na stronie internetowej www.kuratorium.wroclaw.pl
      1. To, że sytuacja jest pod kontrolą i prawie 100% jednostek oświatowych pracuje stacjonarnie nie może skłaniać do popadania w euforię i huraoptymizm. Walka
       z koronawirusem będzie trwała przez najbliższe miesiące, zaś sezon jesienno-zimowy tradycyjnie obfitujący w przeziębienia i zachorowania na grypę może przynieść także przyrost zakażeń koronawirusem, a tym samym wzrost liczby jednostek oświatowych objętych nauczaniem hybrydowym bądź zdalnym. Zapewniam, że działania osób oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie
       i bezpieczeństwo w szkołach, przedszkolach i placówkach będą szybkie
       i adekwatne do sytuacji.
      2. Dziś jesteśmy dużo lepiej przygotowani do nauczania zdalnego niż kilka miesięcy temu:
      • Nauczycielom przybyło wiedzy i praktycznych umiejętności. Mają oni możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach jak efektywnie uczyć na odległość. Informacje o takich nieodpłatnych (w tym finansowanych
       z funduszy unijnych) formach podnoszenia kwalifikacji są umieszczane na stronie MEN wwww.men.gov.pl i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl oraz rozsyłane do szkół, przedszkoli
       i placówek. W podobny sposób do nauczycieli docierają informatory jak uczyć na odległość oraz poradniki dobrych praktyk w zdalnym nauczaniu.
      • Zwiększyła się ilość komputerowego sprzętu. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło jeszcze w r. szk. 2019/2020 kwotę 367 mln. zł na zakup komputerów, laptopów i tabletów do szkół w całym kraju, na początku
       r. szk. 2020/2021 trafi do szkół kolejnych 40 tys. laptopów. Zakupów
       z własnych środków dokonują też organy prowadzące oraz fundacje
       i stowarzyszenia wspierające szkoły.
      • Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze wiosną br. uruchomiło platformę edukacyjną e-podręczniki.pl. Umożliwia ona bezpłatne prowadzenie zajęć on-line, zawiera cenne materiały dydaktyczne, jest systematycznie wzbogacana. Niektóre samorządy uruchomiły własne platformy cyfrowe do zdalnego nauczania.
      1. Wszystkim instytucjom i osobom - z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek na czele - dzięki którym w jednostkach oświatowych w naszym województwie jest bezpiecznie należy się serdeczne podziękowanie i szacunek. Bardzo, ale to bardzo dziękuję!

       

      Szanowni Państwo!

      Bardzo proszę o zrozumienie dla rygorów sanitarnych i zasad wprowadzonych przez dyrektorów w szkołach, przedszkolach i placówkach. Proszę, abyście Państwo je respektowali, a do ich przestrzegania i stosowania motywowali swoje pociechy. Regulaminy obowiązujące w szkołach w czasie pandemii koronawirusa mogą być modyfikowane. Państwa wnioski i postulaty czy to indywidualne, czy formułowane przez Radę Rodziców
      i Radę Szkoły (społeczny organ złożony w równych częściach z uczniów, nauczycieli
      i rodziców; działa w niektórych szkołach na Dolnym Śląsku) bez wątpienia zostaną wzięte pod uwagę przez dyrektorów.

      Proszę o konsekwencję i wytrwałość w stosowaniu się do zasad sanitarnych
      (w szczególności częste mycie i dezynfekowanie rąk; zachowywanie dystansu tam, gdzie jest to możliwe; noszenie maseczek i przyłbic, tam gdzie jest to zalecane). Bezcenna i niezbędna jest odpowiedzialność za siebie i innych (gdy jestem chory - kontaktuję się telefonicznie
      z lekarzem, nie idę do pracy; kiedy mam dziecko chore - kontaktuję się telefonicznie
      z lekarzem, nie wysyłam dziecka do przedszkola, szkoły, placówki).

      Zachęcam do odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej
      i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, strony te są bogatym źródłem aktualnych
      i wiarygodnych informacji, dostarczają zainteresowanym użytecznej wiedzy. W ważnych sprawach i z problemami, które z różnych powodów nie są rozwiązywane w szkole, przedszkolu czy placówce, proszę o kontakt z pracownikami Kuratorium Oświaty zarówno we Wrocławiu, jak i w Delegaturach Kuratorium w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
      Z powodu pandemii koronawirusa preferowany jest kontakt telefoniczny i e-mailowy.

      Jestem święcie przekonany, że jako jedna wielka oświatowa rodzina podołamy wyzwaniu, zdamy egzamin z solidarności, odpowiedzialności i dyscypliny. W tych trudnych chwilach wspierając się - bądźmy razem!

      Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty

     • Praca dla technika

     • Daicel Safety Systems Europe Sp. z o. o. w Żarowie poszukuje techników do działu utrzymania ruchu będących  absolwentami naszej szkoły.