• Drodzy rodzice i uczniowie,

     • W związku z ogłoszeniem przez MEiN projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, od dnia 27.01.2022  do dnia 27.02.2022 wszystkie zajęcia w naszej szkole będą odbywały się w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy eNauka-ZSBE. Zajęcia w CKZ odbywają się stacjonarnie zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

      Taka forma pracy ma zapewnić Wam jak największe bezpieczeństwo w tym trudnym okresie wzrostu zachorowań. Wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.

      Życzę Wam dużo zdrowia i jak najszybszego powrotu do szkoły.

       
      Dyrektor ZSB-E

      Rafał Fasuga

     • Kalendarium historyczne - styczeń

     •  

      22 stycznia 1863 - 159 lat temu

      Wybuch powstania styczniowego

      Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.

      Odwilż posewastopolska przyniosła odprężenie również w Królestwie Polskim. Nowy car Aleksander II chciał zreformować Cesarstwo, za cenę spokoju gotowy był do ustępstw. W Królestwie ożywiły się procesy polityczne i gospodarcze. Działania podjęli także konspiratorzy. W czerwcu 1860 roku, po śmierci wdowy po gen. Józefie Sowińskim, odbyły się pierwsze manifestacje patriotyczne. Kolejne towarzyszyły ważnym rocznicom, m.in. wybuchu powstania listopadowego oraz bitwy o Olszynkę Grochowską. 27 lutego 1861 roku padły pierwsze strzały w kierunku manifestantów. Mimo tego Rosjanie nie porzucili idei reform. Wykonawcą ich polityki stał się margrabia Aleksander Wielopolski. Z jego inicjatywy przeprowadzono m.in. repolonizację administracji. Nie uspokoiło to jednak sytuacji.

      8 kwietnia 1861 roku na warszawskim placu Zamkowym wojsko zastrzeliło około stu manifestantów. Z kolei 15 października, w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, żołnierze wtargnęli do kościołów podczas mszy i aresztowali wielu ich uczestników. W odpowiedzi księża zamknęli warszawskie świątynie. Wielopolski podał się do dymisji. Ruch konspiracyjny podzielił się na dwa ugrupowania - "białych" i "czerwonych". Oba dążyły do niepodległości, ale różniły się w doborze środków. "Biali" preferowali działania ewolucyjne, "czerwoni" - powstanie. Wobec rosnącego napięcia w czerwcu 1862 roku car mianował Wielopolskiego naczelnikiem rządu cywilnego. Margrabia kontynuował rozpoczęte reformy. Nie zadowoliły one jednak konspiratorów, a zwłaszcza "czerwonych", którzy we współpracy z rosyjskimi spiskowcami przygotowywali powstanie. Wielopolski, zdając sobie sprawę z sytuacji, zarządził brankę do wojska, która miała uderzyć w członków sprzysiężenia. Wobec takiego obrotu spraw spiskowcy przyśpieszyli termin wybuchu powstania. W nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku rosyjscy oficerowie nie zastali w domach większości rekrutów. 22 stycznia wybuchło powstanie.

      27 stycznia 1945 - 77 lat temu 

      Wyzwolenie obozów zagłady Auschwitz

       

      27 stycznia 1945 roku przed południem żołnierze sowieccy z 60. Armii I Frontu Ukraińskiego zajęli część kompleksu obozowego Auschwitz znajdującą się na wschód od Oświęcimia, na terenie wsi Monowice - tzw. Auschwitz III-Monowitz. Po południu wkroczyli na teren obozu macierzystego, tzw. Auschwitz I, oraz części ulokowanej na zachód od Oświęcimia, we wsi Brzezinka -  Auschwitz II-Birkenau. W walkach z oddziałami niemieckimi zginęło wówczas ponad 230 żołnierzy .
        
      W trzech częściach obozu czerwonoarmiści wyzwolili około siedmiu tysięcy więźniów. Wśród wyzwolonych znaleźli się obywatele dwudziestu kilku państw, w większości Żydzi. Prócz nich byli również Polacy, Jugosłowianie, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy.

      Sytuacja wyzwolonych więźniów przedstawiała się dramatycznie. Większość z nich była skrajnie wyczerpana fizycznie, a także cierpiała z powodu różnych chorób, głównie biegunki głodowej, często połączonej z gruźlicą. Pierwszej zorganizowanej pomocy udzielili im sowieccy lekarze i sanitariusze wojskowi w zainstalowanych kilka dni po wyzwoleniu dwóch szpitalach polowych. W tym samym czasie z pomocą pospieszyli również polscy ochotnicy z Oświęcimia i okolic, a także innych rejonów Polski, głównie członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża. Na początku lutego zorganizowali oni tzw. Szpital Obozowy PCK. We wspomnianych szpitalach znalazło pomoc ponad 4,5 tysiąca chorych byłych więźniów, wśród nich ponad czterysta dzieci. W tej grupie znalazły się również bliźnięta żydowskie, na których wcześniej przeprowadzał eksperymenty lekarz SS Josef Mengele.

      Ochotnicy PCK zajmowali się również usuwaniem i pochówkiem zwłok, których w obozie macierzystym i dawnym Birkenau odnaleziono około sześciuset. 28 lutego 1945 roku zostały one uroczyście pochowane wraz z ciałami więźniów, którzy zmarli już po wyzwoleniu. 

      Władze SS przez cały okres istnienia obozu starały się ukryć to, co tam się działo. Już w 1940 i 1941 roku wysiedliły mieszkańców Zasola - zachodniej dzielnicy Oświęcimia - oraz kilku wiosek na zachód od tego miasta, wśród nich Brzezinki. Na ich terenie stworzyły tzw. strefę interesów obozowych, do której Polacy mieszkający w okolicy nie mieli dostępu.W ostatnim okresie istnienia obozu jego władze zdecydowały o zniszczeniu obiektów i przedmiotów, które w przyszłości mogłyby posłużyć jako dowody popełnionych zbrodni. Do końca 1944 roku zostało rozebrane krematorium IV, zniszczone podczas buntu więźniów Sonderkommando w październiku tego roku. W listopadzie i grudniu zdemontowano urządzenia techniczne komór gazowych i krematoriów II i III, które w większości wywieziono w głąb Rzeszy, a 20 stycznia 1945 roku zostały one wysadzone w powietrze. Krematorium V wraz z komorami zostało wysadzone sześć dni później.

      W końcu 1944 roku likwidowane były w Auschwitz II-Birkenau doły z prochami ofiar. Niszczono dokumenty więźniów, między innymi ich kartoteki, rejestry, a także imienne wykazy Żydów deportowanych do Auschwitz. Wywożono również rzeczy zagrabione ofiarom Zagłady. Do wykonywania tych wszystkich działań esesmani zmuszali więźniów, którym czasami udało się sabotować tę pracę. Dzięki temu nie zniszczyli oni wszystkich dokumentów ani nie usunęli całości prochów.
       

       

      29 stycznia 1990 - 32 lata temu 

      Zakończenie działalności PZPR


      Na skutek przemian społeczno-politycznych zapoczątkowanych obradami Okrągłego Stołu  oraz wolnymi wyborami  w1989roku delegaci, zgromadzeni na XI Zjeździe PZPR, świadomi niemożności odzyskania przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą zaufania społecznego, postanawiają zakończyć działalność PZPR .
      W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 27 stycznia 1990 roku rozpoczął obrady XI Zjazd PZPR, którego uczestnicy dwa dni później dokonali samorozwiązania partii komunistycznej nieprzerwanie rządzącej Polską od 1948 roku. Z dnia na dzień tysiące urzędników, oficerów, sędziów, dyrektorów i kierowników stało się bezpartyjnymi funkcjonariuszami III Rzeczypospolitej. Formalnie nie mieli już dylematu wobec kogo być lojalnym, co oczywiście nie znaczy, że większość z nich zmieniła swoje sympatie polityczne.  

       

       

      6 luty 1989r. - 33 lata temu

      Początek obrad Okrągłego Stołu

      Fala strajków w 1988 roku, a zwłaszcza wystąpienia sierpniowe, były impulsem napędzającym przemiany. Władze zdały sobie sprawę z realnej siły zdelegalizowanej "Solidarności". Właśnie wtedy narodził się pomysł zwołania Okrągłego Stołu, oficjalnie sformułowany 31 sierpnia na spotkaniu generała Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą. Wstrzymanie strajków było warunkiem, od którego obóz rządzący uzależniał rozpoczęcie obrad. Dla opozycji zaś najważniejszym punktem była sprawa zalegalizowania "Solidarności". Trzeba było również pokonać opór wobec samego pomysłu negocjacji, obecny w obu obozach.Dopiero kompromitacja władzy w trakcie telewizyjnej debaty przewodniczącego OPZZ Alfreda Miodowicza z Lechem Wałęsą 30 listopada i ciągły wzrost międzynarodowej popularności "Solidarności" zmusiły  władzę do kompromisu. Opozycja także była gotowa do rozmów, pomimo obaw i niechęci ze strony radykalniejszych działaczy. Pierwsze posiedzenie odbyło się 6 lutego 1989 roku w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie. Obok przedstawicieli władzy i opozycji wzięli w nim także udział członkowie OPZZ i "Solidarności", niezależne autorytety, delegaci episkopatu i zwierzchnik Kościoła ewangelickiego.


      Wyodrębniono trzy główne zespoły: do spraw pluralizmu związkowego, gospodarki i polityki społecznej oraz reform społecznych. Owocem dwumiesięcznych obrad była m.in. decyzja o powołaniu dwuizbowego parlamentu oraz urzędu prezydenta, który miał być wybierany przez parlament. Obóz rządzących zagwarantował sobie 65% miejsc w Sejmie. Wybory do Senatu miały być całkowicie wolne.

       

     • Nowe, ciekawe książki w szkolnej bibliotece

     •  

      Jak już wiecie nasza Biblioteka została wytypowana do wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  Z tej okazji udało nam się zakupić wiele nowości wydawniczych, do których wypożyczania serdecznie zapraszamy.

      Książki, po wcześniejszym opracowaniu i wprowadzeniu do systemu, trafiają na regały i aż rwą się do zagoszczenia w Waszych domach.

      Gwarantuję, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.

      Zapraszam  do wypożyczeń!

       

      Bibliotekarz Sylwia Bawoł

       

     • Sukces naszych uczniów w II edycji mini Hackatonu

     •  

      Miło nam poinformować, że nasi uczniowie z klasy 3dTp: Maksymilian Onik i Oskar Wojtkowiak wchodzący w skład drużyny HX–WARE zwyciężyli w II edycji mini Hackatonu. Napisany przez nich program o nazwie EcoSkaner na platformę Android pokonał klikudziecięciu konkurentów.

      Gratulujemy!

       

     • Sesja egzaminacyjna styczeń-luty 2022

     •  

      10 stycznia 2022r. rozpoczęły się w ZSB-E egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodach: 

      • technik budownictwa,
      • technik elektronik,
      • technik elektryk,
      • technik informatyk.

      Zdający przystępują do egzaminu, który składa się z części pisemnej i praktycznej.

      Sesja potrwa do 6 lutego 2022r. Wyniki egzaminów będą ogłoszone 31 marca 2022r.

       

      Zdającym życzymy powodzenia!

       

     • Godziny pracy pedagoga - Aleksandra Komorowskiego w styczniu 2022

     •  

      10.01.2022 – 14.01.2022

      Wtorek                      08:00 – 14:30

      Czwartek                  08:00 – 14:30

      Piątek                       08:00 – 15:00

       

      17.01.2022 – 21.01.2022

      Wtorek                      08:00 – 14:30

      Środa                        08:00 – 15:00

      Czwartek                   08:00 – 14:30

       

      24.01.2022 – 28.01.2022

      Wtorek                      08:00 – 14:30

      Środa                        08:00 – 15:00

      Czwartek                   08:00 – 14:30

    • Wspomnienie o prof. Skąpskim
     • Wspomnienie o prof. Skąpskim

     •  

      6 stycznia 2022r odszedł mgr inż. Romuald Skąpski -  wspaniały specjalista i nauczyciel wielu roczników absolwentów ZSB-E w zawodzie technik  budownictwa.  Człowiek o olbrzymiej wiedzy zawodowej, którą chętnie przekazywał młodym adeptom sztuki budowlanej, a także młodszym kolegom-nauczycielom. Z sukcesem łączył  wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. „Spod jego ręki” wyszło wielu przyszłych kierowników budów, inspektorów nadzoru, a także projektantów konstrukcji i  architektów. Był  człowiekiem  o wielkim poczuciu humoru i  odwadze osobistej, ale też o wielkim sercu, który zawsze wspierał w potrzebie uczniów
      i kolegów. Poświęcając wolny od pracy zawodowej czas  kształceniu kolejnych pokoleń budowniczych, zapisał się złotymi zgłoskami w historii Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych  im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy.  

       

      Cześć Jego pamięci!!

       

     • Kurs ELE.02 ELEKTRYK - Uwaga!

     •  

      Informujemy, że w dniu 7.01.2022r. (piątek) następuje zmiana w harmonogramie zajęć. W dniu tym odbędą się zajęcia zdalne na platformie e-Nauka - ZSBE z panem Piotrem Rudownikiem (przedmiot: podstawy elektrotechniki, maszyn i urządzeń elektrycznych). Natomiast planowane na ten dzień zajęcia z pracowni elektrycznej i elektronicznej zostaja przełożone na 14.01.2022r.

       

     • Stypendia Prezesa Rady Ministrów

     •  

      Informowaliśmy już o przyznaniu Stypendium Prezesa Rady Ministrów dwójce naszych uczniów: Aleksandrze Duniewskiej (kl. IIIa Tg) i Andrzejowi Kaszyńskiemu (IId Tp). Ze względów pandemicznych List Gratulacyjny i okolicznościowy Dyplom od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zostanie wręczony wymienionym uczniom przez dyrektora szkoły - Pana Rafała Fasugę - po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.

       

    • Kochani! Nasza Kawiarenka na rzecz Marcelinki zakończona.
     • Kochani! Nasza Kawiarenka na rzecz Marcelinki zakończona.

     •  

      Chciałabym złożyć serdeczne podziękowania tym, bez których ta akcja nie miałaby racji bytu. Rodzicom i uczniom, którzy poświęcili swój czas, pieniądze oraz swoje umiejętności cukiernicze i dostarczyli nam słodkości na cały tydzień.

      Niektóre ciasta były mistrzostwem wypieków

      Akcja „Kawiarenka dla Marcelinki” była słodkim akcentem w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało się wszystko sprawnie przeprowadzić i cel został zrealizowany.

      Uzbieraliśmy wspólnie kwotę 2457, 20 zł.

      Na potrzeby akcji, to kropla w morzu, ale na nasze możliwości kwota całkiem spora.

      W przyszłości zapewne powtórzymy to „słodkie szaleństwo”.

      Z całego serca dziękuję za pomoc i wspieranie tego co dobre. Wszystkim razem i każdemu z osobna.

       

      Sylwia Bawoł

      Organizator akcji

     • Sukcesy w nauce nagrodzone stypendiami

     •  

      Miło nam poinformować, że w gronie Laureatów Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych znalazło się 3 uczniów naszego technikum:

      • Andrzej Kaszyński (kl. IId T),
      • Mateusz Chudziński (kl. IIId T),
      • Jakub Konarzewski (kl. IIId T)

      Wymieniona trójka w ubiegłym roku szkolnym osiągnęła wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych tym samym otrzymując stypendia w kwocie 4500 zł.

      Przypominamy też, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów zaw wysokie wyniki nauczania w ubiegłym roku szkolnym uzyskali: 

      • Aleksandra Duniewska (IIIa Tg)
      • Andrzej Kaszyński (IId T).

      Kwota stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 3000zł.

      Laureatom gratulujemy!

       

     • Konkurs Świąteczny

     •  

      Z okazji nadchodzących świąt Samorząd Szkolny zorganizował „Konkurs Świąteczny” dla uczniów naszej szkoły. Konkurs obejmował dwie kategorie:

      • Najdłuższy łańcuch,
      • Wisząca ozdoba świąteczna.

      W konkursie udział wzięło sześć klas.

      W kategorii pierwszej zwycięzca została  klasa 2bTp, II miejsce 2dTp, III miejsce 1cTp, IV miejsce 3dTp. Wyróżniona została klasa 3cTg, która zrobiła najdłuższy łańcuch. Niestety nie spełniał on wymogów konkursowych (średnica oczka).

      W kategorii drugiej bezkonkurencyjna była klasa 3aTg, która  jako jedyna wystartowała w tej kategorii wykonując bałwana z kubeczków plastikowych.

      Mamy nadzieję, że w następnym roku do konkursu przystąpi większa ilość klas.

     • Kultura obszarów angielsko i niemieckojęzycznych - Adwent

     •  

      Advent — Adwent, czas przedświąteczny (od czwartej niedzieli przed Bożym Narodzeniem)

      Adwent to czterotygodniowy okres przedświąteczny, od pierwszej niedzieli przed Bożym Narodzeniem do 24 grudnia, czyli czas na przygotowania do Bożego Narodzenia.
       

       

      W okresie Adwentu odbywa się szereg świąt świętych: św. Barbary, św. Nikolaus i inni Główne kolory adwentu przy dekorowaniu wieńców, jarmarków bożonarodzeniowych itp. od dawna są czerwone (jako symbol krwi Chrystusa) i zielone (symbol wierności Chrystusowi i jego wierności wierzącym, symbol nadziei).

             der Adventskranz - wieniec bożonarodzeniowy (do dekoracji lokalu w okresie przedświątecznym) 

      „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.

      Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier.

      Dann steht das Christkind vor der Tür."
       

      Adventskranz, czyli wieniec bożonarodzeniowy, to typowa przedświąteczna dekoracja w niemieckich domach w kształcie wieńca z gałęzi świerkowych z czterema świecami, montowana pionowo lub postawiona na stole. W pierwszą z czterech niedziel Adwentu zapala się pierwszą świecę, w następnym tygodniu drugą i tak dalej.

       

      Wianek bożonarodzeniowy został wprowadzony do tradycji bożonarodzeniowej przez hamburskiego teologa luterańskiego Johanna Hinricha Wicherna, który wychował kilkoro dzieci z ubogich rodzin. W Adwent dzieci nieustannie pytały nauczyciela, kiedy nadejdzie Boże Narodzenie. Aby dzieci mogły liczyć dni do Bożego Narodzenia, w 1839 r. Wichern wykonał wieniec ze starego drewnianego koła, ozdobiony dziewiętnastoma małymi czerwonymi i czterema dużymi białymi świeczkami. Każdego ranka w tym wieńcu zapalano jedną małą świecę, do której w niedziele dodawano dużą świecę.

       

       

      W symbolice wieńca bożonarodzeniowego wyróżnia się kilka znaczeń. Początkowo dodanie światła w wieńcu symbolizowało rosnące oczekiwanie narodzin Chrystusa, „światła światu”. Do tego dodano dodatkowe znaczenia ze względu na okrągły kształt, symbolikę wieńca, zieleń świerka, kolor świec i ozdobne wstążki. Czteroświecowy wieniec bożonarodzeniowy kojarzy się z kulą ziemską i czterema stronami świtu. Okrąg symbolizuje wieczne życie, które daje zmartwychwstanie, zielony to kolor życia, a świece to światło, które oświetli świat w Boże Narodzenie.

       

       

      der Adventskalender - kalendarz przedświąteczny dla dzieci

       

      Kalendarz adwentowy (niem. Adventskalender) to specjalny kalendarz, który pokazuje czas pozostały do ​​Bożego Narodzenia.

       

      Tradycyjnie jest to pocztówka lub tekturowy domek z otwieranymi oknami, gdzie w każdej celi znajduje się cukierek, karteczka z życzeniami (w rodzinach zakonnych – z fragmentami Pisma Świętego) lub drobne prezenciki. Kalendarze występują również w kształcie woreczków, saszetek, torebek czy tobołków zawieszanych na wstążce. Kalendarz adwentowy składa się z 24 dni, licząc od 1 grudnia do 24 grudnia, kiedy to Boże Narodzenie obchodzone jest według kalendarza gregoriańskiego używanego przez Kościół katolicki.

       

      Pierwsze wzmianki o kalendarzach bożonarodzeniowych pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku. Tradycję zapoczątkowali w Niemczech wyznawcy Kościoła luterańskiego. Uważa się, że pierwszy świąteczny kalendarz dla dzieci został wydrukowany przez Gerharda Langa w swojej drukarni Reichhold & Lang w Monachium: w 1908 roku jego firma po raz pierwszy wprowadziła kalendarz adwentowy z 24 kolorowymi kartkami przymocowanymi do tektury. Drukarnia została zamknięta w latach 30., ale do tego czasu powstało aż trzydzieści różnych kalendarzy bożonarodzeniowych dla dzieci. W Niemczech w 1958 roku po raz pierwszy ukazał się kalendarz z czekoladą w środku.

       

      Nowoczesne kalendarze świąteczne często tworzą rodzice własnymi rękami. Materiałami mogą być karton, drewno, tkanina. Oprócz tradycyjnych okienek, jako komórki kalendarza są dziś  wykorzystywane rożki, kieszenie, koperty, skarpetki dziecięce i rękawiczki.

       


      Piosenka śpiewana w Advent

       

      Advent, Advent 

       

      Advent, Advent 

      Advent, Advent, die erste Kerze brennt. 

      Die Weihnachtszeit. 

      Advent, Advent, die erste Kerze brennt. 

      Der Nikolaus kommt bestimmt. 

       

      Advent, Advent, die zweite Kerze brennt, 

      Das Haus ist voll Tannenduft. 

      Advent, Advent, die zweite Kerze brennt. 

      es liegt in der Luft. 

       

      Advent, Advent, die dritte Kerze brennt.

      nun ist es nicht mehr weit.

      Advent, Advent, die dritte Kerze brennt.

      Macht euch schon bereit.

       

      Advent, Advent, die vierte Kerze brennt. 

      Die Packchen sind gepackt.

      Advent, Advent, die vierte Kerze brennt.

      Bald ist Heilig'Nacht. 

       

      Advent, Advent, die fünfte Kerze brennt. 

      Doch das ist einerlei.

      Denn wenn für dich die fünfte Kerze brennt, 

      ist Weihnachten vorbei.

     • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”

     •  

      Miło nam poinformować, że w 2021 roku Zespół Szkół Budowlano – Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy zakwalifikował się do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, którego podstawowym założeniem jest zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Na ten cel nasza szkoła otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 15 tys. Zł. Całą kwotę pragniemy przeznaczyć na działania związane z zakupem nowości wydawniczych, doposażenie biblioteki w potrzebne sprzęty (laptop, rzutnik multimedialny, ekran, telewizor oraz zestaw głośnikowy), a także  zakup książek z przeznaczeniem na nagrody w ramach różnego rodzaju działań promujących czytelnictwo. Lista tytułów przeznaczonych do zakupu została opracowana na podstawie  bezpośrednich rozmów z młodzieżą oraz analiz czytelniczych  prowadzonych przez nauczyciela  bibliotekarza w okresie od września do listopada 2021 roku. Powyższe propozycje zostały uzupełnione o tytuły najbardziej poczytnych lektur w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy i w Świebodzicach oraz propozycje rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (książki o tematyce historycznej oraz ukazujące wartość rodziny i życia człowieka). Warunkiem otrzymania dotacji było terminowe złożenie wniosku wraz z opisem planowanych przez szkołę działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są od września 2021 roku. Zakup książek jest w realizacji.

      Z pewnością każdy z naszych uczniów, a także nauczycieli oraz rodziców znajdzie coś dla siebie. Już dziś zapraszamy po ciekawe lektury!

      Dziękujemy za zaufanie i otrzymane środki pieniężne!

       

      Z wyrazami szacunku

      Bibliotekarz Zespół Szkół Budowlano - Elektrycznych