• Kalendarium historyczne - 12 września

     •  

      12 września 1683 (338 LAT TEMU)

      Odsiecz wiedeńska

       

      Bitwa pod Wiedniem  (inaczej nazywana Odsieczą Wiedeńską  lub rzadziej Wiktorią Wiedeńską) –bitwa stoczona 12 września 1683 pod Wiedniem między wojskami polsko-cesarskimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Bitwa była przełomowym wydarzeniem w wojnie – zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy

      Była konsekwencją przymierza zawartego IV 1683 przez króla Jana III Sobieskiego z cesarzem Leopoldem I; Jan Sobieski na czele połączonych wojsk polskich (ok. 27 tysięcy) i austriackich (dowódca książę lotaryński Karol V Leopold) oraz niemieckich (dowódca książę Waldecku Jerzy Fryderyk; ogółem ok. 43 tysięcy) rozbił w bitwie 12 IX oblegającą Wiedeń armię turecką (ok. 110–115 tysięcy, dowódca wielki wezyr Kara Mustafa); do zwycięstwa szczególnie przyczynił się atak polskiej husarii ze wzgórza Schafberg; w pierwszej fazie walk opanowano drogę wzdłuż Dunaju oraz wszystkie wzgórza otaczające Wiedeń (m.in. Kahlenberg); decydującą rolę w bitwie odegrała największa w dotychczasowej historii szarża jazdy (ok. 20 tysięcy żołnierzy), którą poprowadził osobiście Jan Sobieski; armia turecka została rozbita, tracąc ok. 15 tysięcy żołnierzy, ponad 100 dział i cały sprzęt; straty koalicji wyniosły ok. 3500 żołnierzy; zwycięstwo pod Wiedniem zahamowało ekspansję turecką na Płw. Bałkański.

       

      12 września 1989 (32 lata temu) powołanie Rządu Tadeusza Mazowieckiego

      "Solidarność" osiągnęła w parlamencie taką pozycję, że wbrew niej nie można było wybrać ani prezydenta, ani premiera. Stanęło przed nią więc pytanie: czy tę potężną siłę blokującą wykorzystać, żeby wziąć całą pulę, jak się wtedy mówiło, czyli przejąć władzę wykonawczą?

      Pierwszym widomym sygnałem był słynny artykuł Adama Michnika z 3 lipca, który proponował: "Solidarność" godzi się na komunistycznego prezydenta, a komuniści - na solidarnościowego premiera, stąd tytuł Wasz prezydent, nasz premier. Ten artykuł był następstwem rozmów toczących się niemal od wyborów, na początku niezobowiązujących. Po obu stronach narastała świadomość możliwości i konieczności zmian. Opozycja musiała przełamać politykę samoograniczenia, która w nowych okolicznościach międzynarodowych straciła sens. Zdecydowanie w stronę rządu solidarnościowego parli Adam Michnik i Jacek Kuroń, sceptyczny jeszcze w lipcu był Tadeusz Mazowiecki...

    • DOLNOŚLĄSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ - dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych
     • DOLNOŚLĄSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ - dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych

     •  

      Osoby spełniające kryteria i ubiegające się o stypendium proszone są o złożenie wniosków do sekretariatu szkoły w terminie do 23 września 2021r.

       

      Ogłoszenie o naborze wniosków na rok szkolny 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej

      W związku z Uchwałą nr 4170/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków, terminu i trybu składania uzupełnień oraz trybu odwołania od decyzji Komisji o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,  finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłaszamy nabór wniosków na rok szkolny 2021/22,  tj. od 01 września 2021 r. do 30 września 2021 r.

      Wsparcie stypendialne obejmować będzie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

      O stypendium w ramach Programu stypendialnego w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki, tzw. kryteria obowiązkowe i jedno z kryteriów dodatkowych.

      I. Kryteria obowiązkowe

      Uczniowie / słuchacze szkół publicznych prowadzonych przez dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego:

      • branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy
      • branżowej szkoły II stopnia
      • technikum – uczeń co najmniej II klasy
      • szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym – słuchacz co najmniej II semestru
      • uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły / wpisów do indeksu za ostatni semestr w roku szkolnym 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,66 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym;
      • opracowali pod nadzorem Opiekuna dydaktycznego Plan Rozwoju Ucznia, związany z rozwojem zawodowych uzdolnień i zainteresowań ucznia;
      • nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
      • nie pobierali stypendium w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.

      II. Kryteria dodatkowe (uczniowie spełniają co najmniej jeden z warunków):

      • w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali tytuł finalisty lub laureata turniejów lub olimpiad;
      • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa / wpisów do indeksu z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiegają się o stypendium na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń;
      • w przypadku kształcenia modułowego uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa wraz z zaświadczeniem zawierającym wykaz ocen z roku szkolnego 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

      Stypendium przyznaje się uczniowi na okres 10 miesięcy, na czas trwania nauki w roku szkolny 2021/2022. Kwota przyznanego stypendium za 1 miesiąc wynosi 450,00 zł, za okres 10 miesięcy 4 500,00 zł.

      Wniosek  w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy przekazać osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską w zaklejonej kopercie  wraz z dopiskiem „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej” w terminie od 01 września 2021 r. do 30 września 2021 r. na adres:

      Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

      Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy

      Wydział Edukacji

      ul. Walońska 3-5

      50-413 Wrocław

      O zachowaniu terminu złożenia wniosku lub wysłanego listem poleconym decyduje data złożenia wniosku w Urzędzie, placówce pocztowej lub nadania przesyłki kurierskiej.

      Lista uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium oraz listy rankingowe zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu: www.stypendialny-dolnyslask.pl niezwłocznie po przyjęciu przez Zarząd.

      Dokumentacja związana z naborem wniosków w roku szkolnym 2021/2022:

      1. Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
      2. Dokumenty do wypełnienia – załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/2022 i załącznik nr 4 do Regulaminu: Oświadczenie uczestnika projektu
    • Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży
     • Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży

     •  

      W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, Ministerstwo Edukacji i Nauki chce kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

      Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

      Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

       

       

      Z wyrazami szacunku

       

      Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

      Ministerstwo Edukacji i Nauki

       

       

    • Rozpoczynamy rok szkolny z nagrodami Starosty
     • Rozpoczynamy rok szkolny z nagrodami Starosty

     •  

      W dniu 06.09.2021r. Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych odwiedzili: Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Zygmunt Worsa i Dyrektor Wydziału Oświaty Grzegorz Stawarz, którzy jak co roku osobiście wręczyli naszym uczniom stypendium za wyjątkowe osiągnięcia naukowe i sportowe.

      Wśród wyróżnionych znaleźli się:

      • Oliwer Łopata 
      • Sławomir Osienienko
      • Norbert Bal
      • Dawid Jankowski
      • Miłosz Wołodkiewicz

       

     • Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych

     •  

      Spotkania dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się w sali gimnastycznej ZSB-E według następującego harmonogramu:

      - 6 września 2021r. godz. 16:30 - rodzice uczniów:

      • kl. Ia T (zawód: technik budownictwa, technik elektronik)
      • kl. Ib T (zawód: technik elektryk)
      • kl. I BS (zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

      - 7 września 2021r. godz. 16:30 - rodzice uczniów:

      • kl. Ic T (zawód: technik informatyk)
      • kl. Id T (zawód: technik informatyk)
     • Zajęcia integracyjne klas pierwszych

     • 2 września zamiast typowych zajęć dydaktycznych, uczniowie klas pierwszych  uczestniczyli w zajęciach integracyjnych.

      Mamy nadzieję, że spotkania z wychowawcami klas, z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną wzbogacone rozmowami, pracą w grupach, zabawami ruchowymi pozwolą naszym pierwszoklasistom na dobre zaaklimatyzować się w ZSB-E.

    • Nadszedł czas rozstania...
     • Nadszedł czas rozstania...

     •  

      W dniu 31 sierpnia 2021r. Pani Lena Słowik zakończyła pracę w naszej szkole. Podczas rady pedagogicznej, w imieniu społeczności Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych, dyrektor szkoły Rafał Fasuga złożył podziękowania za 26. letnią rzetelną pracę i nieoceniony wkład w rozwój naszej szkolnej biblioteki i centrum multimedialnego.

      Wszyscy życzymy Pani Lenie wielu sukcesów w realizacji swoich pasji i zainteresowań.

     • Giełda podręczników

     •  

       

      GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

       

      Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na giełdę podręczników, która odbędzie się

       w sali gimnastycznej

        podczas długiej przerwy w następujących dniach:

       

      Poniedziałek - 06.09.2021

      Środa- 08. 09.2021

      Piątek- 10.09.2021

       

      Prosimy o zachowanie bezpiecznych odstępów oraz założenie maseczek ochronnych.

       

     • Wyniki egzaminów zawodowych

     •  

      Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 zostaną dostarczone do szkoły 7 września 2021 r. (wtorek) i można je odbierać po godz. 14:00.

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego - AKTUALIZACJA!

     •  

      W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021r. o godz. 9:00 w salach lekcyjnych:

      •  I BS    K. Drej    - sala 12
      • Ia Tp    D. Karaszewski    - sala 21
      • IbTp    P. Rudownik    - sala 35
      • Ic Tp    A. Jarzębicka    - sala 17
      • Id Tp    P. Matejczuk    - sala 36
      • IIa TP    B. Kulig    - sala gimnastyczna
      • IIb Tp    E. Sebastiańska    - sala 10
      • IIc Tp    J. Musiej-Ząbkiewicz    - sala 14
      • IId Tp    M. Antoniak    - siłownia
      • I BS    M. Szpara-Dyduch    - sala 23
      • IIIa Tp    H. Kosmala    - sala 16
      • IIIb Tp    A. Perska    - sala 34
      • IIIcTp    E. Sycz    - sala 32
      • IIId Tp    B. Kędzierska    - sala 22
      • IIIa Tg    M. Szczepańska    - sala 103
      • IIIb Tg    M. Kałwak    - sala 27
      • IIIc Tg    J. Klimkowski    - sala 201
      • III BS     B. Łobaza    - sala 18
      • IVa T    E. Sułkowska    - sala 31
      • IVb T    K. Skąpska    - sala 19
      • IVc  T    A. Klepacz    - sala 13

       

     • 01.09.2021r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     •  

      Zapraszamy wszystkich na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2021r. o godz. 9:00.

      Uroczystość planowana jest na boisku szkolnym, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:

      • I BS    K. Drej    - sala 12
      • Ia Tp    D. Karaszewski    - sala 21
      • IbTp    P. Rudownik    - sala 35
      • Ic Tp    A. Jarzębicka    - sala 17
      • Id Tp    P. Matejczuk    - sala 36
      • IIa TP    B. Kulig    - sala gimnastyczna
      • IIb Tp    E. Sebastiańska    - sala 10
      • IIc Tp    J. Musiej-Ząbkiewicz    - sala 14
      • IId Tp    M. Antoniak    - siłownia
      • I BS    M. Szpara-Dyduch    - sala 23
      • IIIa Tp    H. Kosmala    - sala 16
      • IIIb Tp    A. Perska    - sala 34
      • IIIcTp    E. Sycz    - sala 32
      • IIId Tp    B. Kędzierska    - sala 22
      • IIIa Tg    M. Szczepańska    - sala 103
      • IIIb Tg    M. Kałwak    - sala 27
      • IIIc Tg    J. Klimkowski    - sala 201
      • III BS     B. Łobaza    - sala 18
      • IVa T    E. Sułkowska    - sala 31
      • IVb T    K. Skąpska    - sala 19
      • IVc  T    A. Klepacz    - sala 13
     • Poprawkowy egzamin maturalny

     •  

      Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 24 sierpnia o godz. 9:00. Zbiórka zdających o godz. 8:15.

      Egzaminy pisemne odbędą się w następujących salach:

      • matematyka, język polski, - sala gimnastyczna
      • język angielski - sala 18

      Na egzamin przynosimy dowód osobisty, długopis piszący na czarno, w przypadku matemamtyki dodatkowo zdający powinien posiadać kalkulator prosty, linijkę, cyrkiel.

      Wykaz zdających oraz więcej informacji na temat organizacji egzaminu znajduje się w zakładce Egzamin maturalny.

       

     • Kibicujemy Pawłowi Fajdkowi!

     • W Tokio trwają XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie. Przed nami konkurs rzutu młotem z udziałem Pawła Fajdka, naszego absolwenta (technikum budowlane rok 2009). Paweł, walkę o medal i chwałę, rozpocznie w środę 4 sierpnia o godz. 13:15 czasu polskiego. Trzymamy kciuki!!!

    • Stypendia Pomostowe dla tegoroczych maturzystów
     • Stypendia Pomostowe dla tegoroczych maturzystów

     • Jeszcze tylko do 2 sierpnia potrwa nabór wniosków dolnośląskich maturzystów o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM), która pomoże im uzyskać Stypendia Pomostowe w wysokości 7000 zł każde.

      Stypendia Pomostowe, wspierające młodzież z małych miejscowości w przetrwaniu pierwszego roku studiów, przyznaje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi. Dzięki rekomendacji jej dolnośląskiego partnera - FEM - młodzi Dolnoślązacy mogą również skorzystać z tego wsparcia finansowego. Kandydaci rekomendowani przez FEM mają bardzo duże szanse na pozyskanie stypendiów.

      Warunkiem otrzymania stypendium jest przynajmniej 100 punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym, przyjęcie na studia wyższe na państwową uczelnię, nadającą tytuł magistra oraz zamieszkiwanie w miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Dodatkowym kryterium jest dochód na członka rodziny.

      Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie: http://www.fem.org.pl/pomost Nabór wniosków w FEM trwa do 2 sierpnia 2021.

      Kandydaci, którzy uzyskają rekomendację FEM będą uprawnieni do złożenia aplikacji on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

      W roku akademickim 2021/2022 każde stypendium wyniesie aż 7000 zł rocznie (700 zł miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy roku akademickiego). Zapraszamy Maturzystów do składania wniosków!

      FEM finansuje 25% wartości każdego stypendium, dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu "zDolny Śląsk". 75% stypendiów pomostowych finansowane jest natomiast przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości ze środków zgromadzonych od jej sponsorów, w tym: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.

       

      Informacji udziela biuro Fundacji Edukacji Międzynarodowej

      tel. 71 782 26 27, e-mail: biuro@fem.org.pl